Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-31

Rethinking Care: Kommuniké från årsstämma i Rethinking Care Sweden AB (publ)

Idag, den 31 maj 2018, hölls årsstämma i Rethinking Care Sweden AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Vid stämman
beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med
vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter.
Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode
till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Lars Lidgren, Paul Looser, Fredrik Thafvelin och
Petter Øygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Lars
Lidgren omväljs som styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att
revisorn BDO Mälardalen AB omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med
nedanstående:

+---------------------------------+-----------------------------+
|Tidigare lydelse |Beslutad lydelse |
+---------------------------------+-----------------------------+
|§ 1 Firma |§ 1 Firma |
|Bolagets firma är Rethinking Care|Bolagets firma är Curando |
|Sweden AB. Bolaget är publikt |Nordic AB. Bolaget är publikt|
|(publ). |(publ). |
+---------------------------------+-----------------------------+

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget
rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller
nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

Lund i maj 2018
Rethinking Care Sweden AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om Rethinking Care, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin
VD Rethinking Care Sweden AB
E-mail: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se
Telefon: 046 - 38 67 41

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Om Rethinking Care Sweden AB

Rethinking Care Sweden AB (559049-5254) introducerar ett
helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande
verksamhetsområden - "Software as a service", "Care as a service" och
"Health as a service", baserade på hög kompetens inom såväl hälso-
och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är
enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av
IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på
www.rethinkingcare.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rethinking-care/r/kommunike-fran-arsstamma-i-r...
http://mb.cision.com/Main/14897/2536389/851803.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.