Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

RhoVac: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2020 i RhoVac AB

Idag, den 12 maj 2020, hölls årsstämma i RhoVac AB. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2019 samt att tillgängliga medel om totalt 184 096 594
kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders
Ljungqvist och Gunnar Gårdemyr som ordinarie styrelseledamöter samt
att välja Lars Höckenström som ny ordinarie styrelseledamot. Gunnar
Gårdemyr omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med
sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med tre prisbasbelopp
till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av
bolaget.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB som
revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga
normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Magnus Andersson fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningens § 1 så att "firma" ersätts med "företagsnamn", § 9
så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring,
inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla, samt § 12 så
att en redaktionell ändring görs avseende avstämningsförbehållet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå
till högst 4 761 776 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka
20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. I den mån
emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande
riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
långsiktigt incitamentsprogram för bolagets Chief Development Officer
baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet ska omfatta högst 200 000 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till
en teckningskurs per aktie om 32,20 kronor. Teckningsoptionerna ska
emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid
teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate
Finance, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black &
Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier ska kunna äga rum under
perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 oktober
2022.Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till
incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt
200 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka
1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning
beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av
samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till
incitamentsprogrammet.

Lund den 12 maj 2020

RhoVac AB (publ)

För mer information, kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 708 60 47 38

E-post: ama@rhovac.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 maj 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har
RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer
att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är
designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001
i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi
eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern
RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/kommunike-fran-arsstamma-den-12-maj-...
https://mb.cision.com/Main/13747/3109676/1246354.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.