Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-25

RhoVac: Rhovac tillförs 180,9 MSEK efter slutförd företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

RhoVac AB ("RhoVac" eller "Bolaget") offentliggör idag att
nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som
offentliggjordes av Bolaget den 29 april 2019
("Företrädesemissionen") har slutförts och att 3 926 996 aktier,
motsvarande 41,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd
av teckningsrätter. Vidare tecknades 39 319 aktier, motsvarande 0,4
procent av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter.
Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 58,4 procent av
Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.

Genom Företrädesemissionen tillförs RhoVac 180,9 MSEK före
emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 1 714 239,18
SEK till 3 428 478,36 SEK. Antalet aktier ökar från 9 523 551 aktier
till 19 047 102 aktier. När Företrädesemissionen är registrerad vid
Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till
aktier, vilket beräknas ske under vecka 30, 2019.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som anges i prospektet som
offentliggjordes av Bolaget den 4 juni 2019. Besked om tilldelning
till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
beräknas distribueras den 26 juni 2019. Tecknade och tilldelade
aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 28 juni 2019, i
enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade
aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

-Vi är mycket nöjda över att Bolaget lyckats säkra tillräcklig
finansiering för de kommande tre åren och samtidigt tillförts nya
långsiktiga ägare. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt optimal
klinisk utveckling av RV001, där den primära studien är fas
IIb-studien i prostatacancer. Under de kommande två till tre åren
kommer resultat från den kliniska utvecklingen att genereras,
resultat som vi bedömer kommer att skapa en stark position inför
kommande avtalsförhandlingar. RhoVac räknar med att finna en partner
bland större läkemedelsbolag innan fas III, vilket är den sista
utvecklingsfasen innan lansering.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Asperia AB är
strategisk rådgivare till RhoVac i samband med Företrädesemissionen.
Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till RhoVac.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 juni 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett
terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa
metastasering av cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har
genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade
top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på
Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid
universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i
Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område.
RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en
multilateral handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility),
sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i RhoVac. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i RhoVac har endast skett genom
det prospekt som RhoVac offentliggjorde den 4 juni 2019. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities
Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan
jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt
eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett
tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-tillfors-180-9-msek-efter-slu...
https://mb.cision.com/Main/13747/2848038/1067916.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.