Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-08-30

Riksbanken: Forskarrapport ger kommentarer och rekommendationer

(SIX) En utvärdering som professorerna Charles Goodhart och
Jean-Charles Rochet har gjort av Riksbankens penningpolitik och
arbete med finansiell stabilitet under åren 20052010 är till
övervägande del positiv, i synnerhet med tanke på den globala
finansiella kris som inträffade 20072008.
Det skriver de båda forskarna i sin rapport som ska ligga
till grund för en utfrågning i riksdagen på onsdagen.
"De direkta skadeverkningarna av de finansiella störningarna
var relativt lindriga i Sverige jämfört med i många andra
utvecklade länder. Detta berodde delvis på att Riksbanken
agerade effektivt och i rätt tid när interbankmarknaden och
marknaderna för kortfristiga krediter tillfälligt avstannade.
Det var med största sannolikhet tack vare de åtgärder som
Riksbanken vidtog i samarbete med Riksgälden och
Finansdepartementet som en allvarlig kreditåtstramning kunde
undvikas i Sverige. Detta resultat uppnåddes emellertid trots en
relativt undermålig institutionell och rättslig struktur",
skriver professorerna.
Deras första rekommendation är att de relevanta svenska
myndigheterna ska inrätta en beredningsgrupp som utarbetar
förslag till hur lagstiftningen måste ändras för att förtydliga
Riksbankens, Finansinspektionens, Riksgäldens och
Finansdepartementets ansvar och befogenheter när det gäller att
hantera och förebygga kriser.
Professorernas andra rekommendation är att Riksbanken följer
arbetet med att ta fram makromodeller, i vilka bank- och
finanssektorerna utgör ett grundläggande inslag, samt de nyligen
utvecklade modellerna för finansiell stabilitet i hela
systemet. En svår fråga är hur ansvaret för finansiell
stabilitet ska fördelas mellan olika myndigheter.
"Vi rekommenderar att de svenska myndigheterna väljer ett av
två möjliga alternativ. Det första alternativet är att
myndigheterna delar ansvaret och verktygen för makrotillsynen
och att en systemrisknämnd inrättas för att samordna
myndigheternas agerande. Det andra alternativet är att
Riksbanken tilldelas hela ansvaret och alla verktyg för
makrotillsynen samt att det inom banken inrättas en
stabilitetskommitté som är fristående från den penningpolitiska
kommittén", står det att läsa.
Ett annat problem som berörs är att de svenska bankerna
finansierar sig till en betydande del i utländsk valuta.
"Det var i första hand det välvilliga agerandet av
myndigheter utanför Sverige som gjorde att en finansiell
katastrof kunde avvärjas. Vi rekommenderar därför att Riksbanken
regelbundet genomför stresstester utifrån ett scenario där
kapitalmarknaderna upphör att fungera och Federal Reserve och
ECB inte erbjuder valutaswappar i US-dollar och euro", skriver
professorerna.
Vidare rekommenderar de Riksbanken att tillsvidare behålla de
nuvarande definitionerna av KPI (och målet på 2 procent) och
KPIF, och att man fortsätter att använda KPI som sitt mål för
analyser på medellång sikt och KPIF för att bedöma den mer
kortsiktiga utvecklingen mot uppnåendet av det flexibla
inflationsmålet, heter det i rapporten.
Riksbanken rekommenderas även att ge uttryck för lite mer
självtvivel när man presenterar sina styrräntebanor genom att
antingen i högre grad framhålla osäkerheten i sådana prognoser
eller genom att de mer långsiktiga prognoserna baseras på någon
typ av formel som införlivar marknadens avkastningskurva.
På onsdagen deltar riksbankschef Stefan Ingves tillsammans
med professorerna i finansutskottets öppna utfrågning om
utvärderingen. Finansinspektionens generaldirektör Martin
Andersson och professor John Hassler deltar också och ger sin
syn på rapporten.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.