Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-27

Ripasso Energy AB: Beslut vid Ripasso Energy ABs årsstämma 2018

Vid Ripasso Energy ABs årsstämma den 27 april 2018, fattades
nedanstående

beslut.
Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sven Sahle, Johan Ekesiöö, Ulf
Gundemark, Andreas Ahlström, Benedict Morgan och Dr. Gerd Jacob. Sven
Sahle omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 200 000 kronor till
styrelseledamöterna Johan Ekeisöö, Ulf Gundemark, Benedict Morgan och
Dr. Gerd Jacob.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Eva Melzig fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 och att disponibla
vinstmedel balanseras i ny räkning.

Instruktioner för valberedningen

Årsstämman godkände valberedningens förslag till instruktioner för
valberedningen, att gälla tills vidare, innebärande i huvudsak
följande.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt
största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år.
Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första
sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot
som företräder den röstmässigt tredje störste aktieägaren, såvida
inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande
ska inte vara ordförande i valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande
bland annat att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse,
styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan
ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning
för utskottsarbete, arvode till Bolagets revisor samt, i den mån så
anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen är
bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera
tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission
av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant
emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning
eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska
medföra en maximal ökning av aktiekapitalet med tio procent.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande,
vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson,
e-post: ir@ripassoenergy.com.

OM RIPASSO ENERGY

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till
elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade
teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan
handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på
www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att
prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/beslut-vid-ripasso-energy-...
http://mb.cision.com/Main/14881/2506660/830413.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.