Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Ripasso Energy AB: Extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (publ)

Aktieägarna i Ripasso Energy AB kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 13 september 2018 klockan 14:00 på Mannheimer Swartling
Advokatbyrås kontor, Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering
till bolagsstämman börjar kl. 13:30.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
fredagen den 7 september 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Ripasso Energy
AB, "Extra bolagsstämma", Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda, per
telefon 031-385 88 30, eller genom e-post till ir@ripassoenergy.com,
senast fredagen den 7 september 2018.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer
(dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om
aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till
bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast
medfölja till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband
med den egna anmälan. För aktieägare som företräds av ombud bör
fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt via bolagets hemsida www.ripassoenergy.com och skickas
per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 7 september 2018, vilket innebär att förvaltaren bör
underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justerare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter; nyval av Gunilla Spongh.
10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-9)

Valberedningen bestående av ordförande Pär Ceder utsedd av Miura
Holding Limited, Jacob af Forselles utsedd av AC Cleantech Growth
Fund I Holding AB och Sven Sahle utsedd av Dagny OÜ och styrelsens
ordförande har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson ska väljas till
ordförande vid stämman.

Styrelse: Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter).
Nyval ska ske av Gunilla Spongh såsom ordinarie styrelseledamot att
ersätta Gerd Jakob som har avgått. Det antecknas att styrelsen därmed
består av Sven Sahle (ordförande), Johan Ekesiöö, Ulf Gundemark,
Andreas Ahlström, Benedict Morgan and Gunilla Spongh.

Styrelseledamot som föreslås för nyval:

Gunilla Spongh, född 1966, har en civilingenjörsexamen från Linköpings
Tekniska Högskola. Gunilla har bred operationell erfarenhet som CFO
samt av styrelseuppdrag i noterade bolag, däribland som CFO för det
internationella drivmedelsföretaget Preem AB, CFO och flertalet andra
ledande befattningar inom Mekonomen AB (publ) och som styrelseledamot
i B&B Tools AB (publ). Gunilla är för närvarande styrelseledamot och
ordförande för Revisionsutskottet i Momentum Group AB (publ),
styrelseledamot och ledamot i Revisionsutskottet i AQ Group AB (publ)
samt styrelseledamot och ordförande för Revisionsutskottet i
Infranord AB. Gunilla innehar inga aktier i Ripasso Energy.

Styrelsearvode: Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 27 april
2018 ska fortsatt gälla och ska mellan Gunilla Spongh och Gerd Jakob,
i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras
respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018
intill slutet av nästkommande årsstämma.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 79 505 021.

D. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som
(i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller
(ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se avsnittet
för den extra bolagsstämman 2018 på bolagets hemsida
www.ripassoenergy.com.

Göteborg i augusti 2018

Ripasso Energy AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/extra-bolagsstamma-i-ripas...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.