Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy avser genomföra företrädesemission av konvertibler om cirka 79,5 MSEK

Styrelsen för Ripasso Energy AB (publ) ("Bolaget") har idag beslutat
att kalla till extra bolagsstämma den 16 januari 2019 med förslag om
att genomföra en emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av
teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,5 procent.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkra Ripasso
Energys rörelsekapitalbehov relaterat till ordern från Afarak Mogale
(Pty) Ltd. av 7 PWR BLOK och förberedelser för volymproduktion av PWR
BLOK, att täcka kostnader i samband med ingående av bindande avtal
med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd., att förstärka
Bolagets organisation för att stödja Bolagets intention att lista
Bolaget på en reglerad marknad under hösten 2019 samt att kvitta lån
som Bolaget har upptagit i samband med offentliggörandet av
konvertibelemissionen.

East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och
David Zaudy har ingått avtal om teckningsförbindelser om sammanlagt
26,3 MSEK motsvarande cirka 33,1 procent av konvertibelemissionen.
Vidare har styrelseledamöterna Benedict Morgan, Ulf Gundemark, Johan
Ekesiöö och Gunilla Spongh ingått teckningsförbindelser om sammanlagt
1,117 MSEK motsvarande cirka 1,4 procent av konvertibelemissionen.
Sammanlagt omfattas således konvertibelemissionen av
teckningsförbindelser motsvarande cirka 34,5 procent. Ingen
ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och
David Zaudy har även lämnat lån till Ripasso Energy om sammanlagt 25
MSEK, vilka löper med en periodränta på 5 procent och en commitment
fee på 5 procent. Pengarna ska betalas ut till Bolaget senast den 21
december 2018. Lånet avses återbetalas genom kvittning i
konvertibelemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma den 16 januari 2019 offentliggörs
genom särskilt pressmeddelande och kommer inom kort att
offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om
kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av
konvertibelemissionen som är föremål för godkännande av
Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande före teckningsperioden inleds.

Emissionen av konvertibler i korthet

Enligt styrelsens förslag ska följande villkor gälla för konvertibeln:

· Konvertibellånets nominella belopp är högst 79 505 021 kronor
fördelat på högst 79 505 021 konvertibler.

· Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 kronor, vilket
också är teckningskursen per konvertibel.

· Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent
per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.

· Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och
med den 1 januari 2021 fram till och med den 15 februari 2021.
Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för
det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad.

· Konverteringskursen är 10 kronor per aktie vid begäran om
konvertering från konvertibelinnehavarnas sida, vilket innebär att
Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 79 505,02 kronor
och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 7 950 502
aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring
9,1 procent.

· Bolaget har rätt att begära konvertering från och med den 16
februari 2021 till och med den 24 februari 2021. Konverteringskursen
är 2 kronor per aktie vid begäran om konvertering från Bolagets sida.

· Emissionen ska ske med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje
(1) aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1)
konvertibel. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande
i emissionen är den 7 februari 2018.

· Teckningsperioden är från och med 11 februari till och med den 26
februari 2019.

· Avsikten är att lista konvertibeln på NGM Nordic MTF samt att där
möjliggöra handel med teckningsrätter och betalda tecknade units
(BTUs).

· Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på NGM Nordic MTF
under perioden från och med den 11 februari 2019 till och med den 22
februari 2019 och handel med BTUs förväntas äga rum på NGM Nordic MTF
från och med den 11 februari 2019 till och med den 4 mars 2019.
Första dag för handel i konvertibeln förväntas vara omkring den 8
mars 2019.

Preliminär tidplan för emissionen

16 januari 2019 Extra bolagsstämma

6 februari 2019 Offentliggörande av prospekt

7 februari 2019 Avstämningsdag för deltagande i emissionen

11 - 26 februari 2019 Teckningsperiod

11 - 22 februari 2019 Handel i teckningsrätter

11 februari - 4 mars 2019 Handel i BTUs

28 februari 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i emissionen

8 mars 2019 Beräknad första dag för handel i konvertibeln på NGM Nordic MTF

Emissionsinstitut och rådgivare

Avanza Bank AB (publ) är emissionsinstitut i samband med
konvertibelemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare
till Bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, CCO, Ripasso Energy AB, ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2018 kl. 10.15 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan
till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer
endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy planerar att
offentliggöra omkring den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units,
konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att
registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen
i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,
tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA,
förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-avser-genom...
https://mb.cision.com/Main/14881/2703869/965900.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.