Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Ripasso Energy AB: Ripasso Energys konvertibelemission övertecknad

Den slutliga sammanräkning av utfallet i konvertibelemissionen i
Ripasso Energy AB (publ) ("Ripasso Energy" eller "Bolaget") visar att
77 584 497 konvertibler, motsvarande cirka 97,6 procent av de
erbjudna konvertiblerna, tecknades med stöd av teckningsrätter.
Därtill har anmälningar för teckning utan företrädesrätt motsvarande
7 728 093 konvertibler mottagits, vilket motsvarar cirka 9,7 procent
av emissionen. Tillsammans utgör således teckningar med stöd av
teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter
cirka 107,3 procent av de erbjudna konvertiblerna.

Emissionen är således övertecknad och återstående 1 920 524
konvertibler som inte tecknats med stöd av teckningsrätter,
motsvarande cirka 2,4 procent av de erbjudna konvertiblerna, har
tilldelats personer som tecknat konvertibler utan stöd av
teckningsrätter.

Ripasso Energy tillförs genom emissionen cirka 79,5 MSEK före avdrag
för emissionskostnader, varav 27,5 MSEK kommer att användas till
återbetalning, genom kvittning i emissionen, av de lån som Bolaget
har ingått med East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af
Jochnick och David Zaudy.

Tilldelning av konvertibler (units) som tecknats utan stöd av
teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i
prospektet. De personer som tilldelats konvertibler utan stöd av
teckningsrätter meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från
respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Vid full konvertering efter begäran från konvertibelinnehavarnas sida
kommer Ripasso Energys aktiekapital att öka med 79 505,02 SEK och
antalet aktier ökas med 7 950 502 nya aktier motsvarande en
utspädning på omkring 9,1 procent.

Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTUs) på NGM Nordic
MTF har fastställts till den 6 mars 2019. Konvertiblerna beräknas bli
föremål för handel på NGM Nordic MTF den 12 mars 2019, vilket är två
bankdagar senare än vad som angivits i den tidigare meddelade
preliminära tidplanen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,
ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008
för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att
omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika
lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra
klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor
hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste
produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser
till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i
Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i
Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV
SVENSK LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan
till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer
endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy offentliggjorde
den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får
inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar,
varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva
andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units,
konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att
registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen
i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas,
tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA,
förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energys-konvertibe...
https://mb.cision.com/Main/14881/2752944/999805.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.