Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

RNB RETAIL AND BRANDS: RNB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 25 november 2019 avslutades teckningstiden i RNB RETAIL AND BRANDS
AB (publ) ("RNB" eller "Bolaget") företrädesemission.
Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,00 procent där
cirka 68,79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, cirka 2,89
procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och cirka 28,32
procent tecknades av garanter. Genom företrädesemissionen tillförs
Bolaget cirka 84,8 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 30
oktober 2019.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i RNB med 20 347 306
SEK genom utgivande av 67 824 352 aktier. När företrädesemissionen är
registrerad hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå
till 30 520 959 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 101 736
528 aktier. Registrering beräknas färdigställas under vecka 50.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på Nasdaq Stockholm fram
till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Rådgivare

Lenner & Partners Corporate Finance AB är finansiell rådgivare,
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och
emissionsinstitut och Advokatfirman Törngren Magnell KB är legal
rådgivare till RNB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, VD och koncernchef. Tel: 08-410 520 02. Email:
magnus.hakansson@rnb.se

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i RNB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, USA eller
någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana
åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder
i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i RNB har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett
tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas
av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande
av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som
beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska
Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig
värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har
någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av
detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar RNBs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 november 2019 klockan 09.45 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel
inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är
att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning
bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind
och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 250 butiker och
e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på
Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/rnb-offentliggor-utfa...
https://mb.cision.com/Main/5860/2976016/1152671.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.