Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Rootfruit: Rootfruit: Uppdaterad information med anledning av COVID-19.

Ny uppdatering med anledning av COVID-19

Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende
effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten
för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för
helåret 2020.

Den 16 mars, respektive den 9 och 17 april, har Rootfruit lämnat
uppdateringar till marknaden med anledning av utbrottet av COVID-19
och vidtagna åtgärder. Vi följer fortsatt utvecklingen noga och
anpassar våra åtgärder efter rådande situation.

Kunder och konsumenter

Konsumenters efterfrågan på natursnacks i lösvikt har minskat och
stabiliserats på en lägre nivå jämfört med före utbrottet av
COVID-19. Efterfrågan på förpackade varor har samtidigt ökat inom
dagligvaruhandeln.

Konstaterad tillfällig stängning i försäljningskanaler som
underhållning, travel retail, gränshandel pågår fortsatt.

Koncernen förväntar sig en minskad försäljning under andra kvartalet
och en successiv återhämtning under andra halvåret. Det är dock svårt
att värdera försäljningsutveckling givet osäkerheten i marknaden till
följd av COVID-10. Marknadsföringsaktiviteter anpassas för att så
effektivt som möjligt driva försäljning.

Medarbetare

Sjukfrånvaron inom koncernen är tillbaka på för verksamheten normala
nivåer. Korttidspermitteringar har som tidigare kommunicerats införts
och avhängigt utvecklingen kan behovet av korttidspermitteringar
komma att öka. Våra anställda gör ett fantastiskt jobb med att
anpassa sig efter nya förutsättningar och fortsatt är det högsta
prioritet att värna om medarbetare, kunder och konsumenters hälsa.

Koncernen har möjligt att vidta ytterligare kostnadsreducerande
aktiviteter om förloppet med COVID-19 pågår en längre tid.

Inköp och produktion

I dagsläget erfar vi inte några väsentliga störningar i
varuförsörjningskedjan. Under slutet av april har den svenska kronan
stärkts efter att tidigare på kort tid kraftigt försvagats till följd
av COVID. En starkare krona har en positiv inverkan på inköp av
råvaror och andra insatsartiklar. Det är svårt att bedöma
utvecklingen av den svenska kronan.

Med anledning av den osäkerhet som råder till följd av det globala
utbrottet av COVID-19 och möjliga statliga åtgärder är det för
tillfället inte möjligt att förutse den fulla potentiella inverkan på
koncernen.

Information till marknaden

Rootfruit Scandinavia AB avser att uppdatera marknaden regelbundet med
information avseende effekterna från COVID-19.

Denna information är sådan som Rootfruit Scandinavia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 maj 2020.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen.
Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög
kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB
importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på
den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga
större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större
dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar
även aktivt med produktutveckling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rootfruit/r/rootfruit--uppdaterad-information...
https://mb.cision.com/Main/12119/3107605/1244592.pdf

Författare AktieTorget News