Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Rottneros AB: Kallelse till årsstämma i Rottneros AB (publ)

Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr. 556013-5872, ("Rottneros")
med säte i Sunne, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni
2020 klockan 14.00, Lagergrens gata 2, Karlstad.
Rösträttsregistrering börjar klockan 13.30 och avslutas när stämman
öppnas.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)
Rottneros värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för Rottneros att ta ett samhällsansvar
och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19.
Enligt Folkhälsomyndigheten pågår en allmän smittspridning av
Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas
iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Rottneros att hålla årsstämman kort
och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer
att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att
begränsa stämmans längd. Ett anförande av verkställande direktören
kommer att läggas ut på bolagets hemsida innan stämman. Vidare kommer
frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på
dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller
koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till
bolaget via rottneros@vinge.se (
rottneros@vinge.se?subject=Rottneros%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202020).
Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer
vara begränsad. Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit
sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i
kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att
använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt
möjligheten att delta genom ombud.

Rottneros följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov
att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den 17 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även
"Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och

·
anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman till bolaget senast
onsdagen den 17 juni 2020, under adress Rottneros AB, Årsstämma 2020,
c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg eller via
e-post till rottneros@vinge.se.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud
eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för
ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid
årsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera
sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
rösträttsregistrering ska vara verkställd onsdagen den 17 juni 2020,
och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt
registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
årsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.rottneros.com. (http://www.rottneros.com.)

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.rottneros.com. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Rottneros tillhanda senast onsdagen
den 17 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress
som anges under "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges
elektroniskt och ska då skickas till rottneros@vinge.se
(rottneros@vinge.se?subject=Rottneros%20%C3%A5rsst%C3%A4mma%202020).
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag till dagordning

1.
Årsstämmans öppnande;

2.
Val av ordförande vid årsstämman;

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.
Godkännande av dagordningen;

5.
Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

6.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

8.
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

9.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;

10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör;

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och,
i förekommande fall, revisorssuppleanter;

12.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor;

13.
Val av styrelseledamöter;

14.
Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter;

15.
Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2021;

16.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare;

17.
Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordning;

18. Stämmans avslutande.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antalet
styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter,
arvode åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter, och val
av revisor (ärende 2 och 11-14)

Valberedningen, bestående av Julia Onstad (utsedd av Arctic Paper
S.A.), Stefan Sundh (utsedd av PROAD AB) och Per Lundeen (styrelsens
ordförande), har avgivit följande förslag till beslut:

·
Till ordförande vid årsstämman föreslås Per Lundeen (ärende 2).

·
Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter och
antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag
(ärende 11).

·
Arvode till styrelsen föreslås vara oförändrade och utgå enligt
följande:

·
Arvode till icke anställda styrelseledamöter ska utgå med 550 000
kronor till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter.

·
Arvode för utskottsarbete ska utgå med 20 000 kronor per ledamot i
revisionsutskottet och 10 000 kronor per ledamot i
ersättningsutskottet.

·
Till arbetstagarrepresentanterna ska utgå ett inläsningsarvode om 27
500 kronor per person.

Vidare föreslås revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning (ärende
12).

·
Till styrelseledamöter föreslås omval av Per Lundeen, Marie S.
Arwidson, Ulf Carlson, Roger Mattsson och Conny Mossberg, samtliga
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av
Per Lundeen till styrelsens ordförande (ärende 13).

Ledamöter som föreslås för omval intill slutet av årsstämman 2021 har
presenterats i bolagets årsredovisning samt på bolagets webbplats,
www.rottneros.com.

·
Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. För det fall KPMG omväljs noterar valberedningen att KPMG
meddelat att Sven Cristea kommer att utses till huvudansvarig revisor
(ärende 14).

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2021 (ärende 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för
utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018
ska vara oförändrade, vilka är de som beskrivs nedan.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare
ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i
valberedningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande,
ska en vara utsedd av bolagets största aktieägare, samt en vara
utsedd av någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av
dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som
utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till
röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största
aktieägarna ska äga utse sina representanter eller erbjuda den
aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i
valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger
styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex
månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Valberedningens sammansättning från tid till annan ska offentliggöras
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.