Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Saab: Planerade villkor för Saabs kommande nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, KANADA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Saab meddelade den 23 oktober 2018 att bolaget planerar att genomföra
en företrädesemission om cirka SEK 6 miljarder under fjärde kvartalet
2018. Syftet med nyemissionen är att skapa goda förutsättningar för
Saab att tillvarata ytterligare tillväxtmöjligheter. Styrelsen för
Saab föreslog samtidigt att en extra bolagsstämma den 16 november
2018 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissionen.

Under förutsättning att den extra bolagstämman bemyndigar styrelsen i
enlighet med förslaget och att bemyndigandet registreras av
Bolagsverket, avser styrelsen för Saab att den 19 november 2018
besluta om en nyemission.

Inför den extra bolagsstämman informerar styrelsen för Saab att
styrelsen avser att fatta beslut om följande villkor för
nyemissionen:

· Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 26
november 2018

· Teckningsperioden ska löpa från och med den 29 november till och
med den 14 december 2018 eller den senare dag som bestäms av
styrelsen

· Saabs aktieägare ska erhålla en (1) teckningsrätt av serie A
respektive serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av
serie A respektive serie B, varvid fyra (4) teckningsrätter av
respektive serie ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie av
respektive serie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt)

· Teckningskurs ska vara SEK 225 per aktie, vilket innebär att
nyemissionen vid fullteckning tillför Saab SEK 6 miljarder före
emissionskostnader

Mer detaljerad information kommer att publiceras i samband med att
styrelsen för Saab fattar nyemissionsbeslutet. Styrelsen förbehåller
sig rätten att justera de planerade villkoren, inklusive tidplanen,
om någon omständighet skulle inträffa som på ett väsentligt sätt
ändrar förutsättningarna för nyemissionens genomförande enligt de
planerade villkoren.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Investor AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Första AP-fonden,
AFA Försäkring och Gladiator, representerande sammanlagt 46,6 procent
av aktierna och 54,0 procent av rösterna i Saab[1], har åtagit sig
att rösta för nyemissionen i den utsträckning de deltar vid den extra
bolagsstämman samt teckna sina respektive pro rata andelar i
nyemissionen enligt de planerade villkoren. Swedbank Robur Fonder,
AFA Stiftelser och Handelsbanken Fonder, representerande sammanlagt
7,8 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Saab[1], har
uttryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar i
nyemissionen enligt de planerade villkoren.

Sammantaget är således aktieägare representerande 54,4 procent av
aktierna och 60,7 procent av rösterna i Saab[1] positiva till
emissionen.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations

+46 (0)734 187 214

ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
november 2018 kl. 21.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag ("Saab AB")
i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore,
USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA") eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av
värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med
vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i
enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande
till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "ser", "avser",
"bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] Exklusive återköpta egna aktier. Totalt finns 109 150 344 aktier
utgivna i Saab, varav 1 907 123 aktier av serie A och 107 243 221
aktier av serie B. Saab innehar 2 368 328 egna aktier av serie B, som
inte ger rätt till deltagande i nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3316DE5CFBE1AC64E0...
http://mb.cision.com/Main/183/2673986/945808.pdf

Författare Cision