Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Saab: Saab AB (publ) offentliggör återköpserbjudande för vissa utestående medium term notes och en eventuell emission a...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Saab AB (publ) ("Saab" eller "Bolaget") offentliggör idag ett
erbjudande till innehavare av nedan listade utestående medium term
notes ("Obligationerna") att sälja sina Obligationer till Bolaget mot
kontant vederlag ("Återköpserbjudandet"), villkorat bland annat av en
framgångsrik emission av nya medium term notes. Bolaget har utsett
Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank")
att agera arrangörer (s.k. dealer managers and joint bookrunners) för
Återköpserbjudandet och Nordea har utsetts till återköpsagent för
Återköpserbjudandet.

I samband med Återköpserbjudandet kommer Bolaget att ge ut en senior
icke-säkerställd obligation denominerad i svenska kronor, med
reservation för rådande marknadsvillkor.

Återköpserbjudandet görs enligt de bestämmelser och på de villkor som
anges i ett separat återköpsdokument daterat 13 September 2018
("Tender Information Document"), vilket är tillgängligt på Bolagets
hemsida (www.saabgroup.com, investor, debt and funding) och även kan
erhållas från Nordea eller Swedbank.

Pris för återköpet

Med beaktande av tillämplig lägsta denominering för Obligationerna
erbjuder sig Bolaget att köpa tillbaka Obligationerna till det pris
som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna
(i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Pris

Floating Rate Notes förfall 10 dec 2018 / SE0005567070 / SEK
202,000,000 / 100.212%

Fixed Rate Notes 3.250% förfall 10 dec 2018 / SE0005567088 / SEK
110,000,000 / 100.669%

Floating Rate Notes förfall 10 sep 2019 / SE0007499975 / SEK
575,000,000 / 100.865%

Floating Rate Notes förfall 12 dec 2019 / SE0006027249 / SEK
500,000,000 / 101.129%

Fixed Rate Notes 2.750% förfall 12 dec 2019 / SE0006027231 / SEK
100,000,000 / 103.200%

Villkor om ny finansiering

Bolaget offentliggör idag att Bolaget kommer att, med reservation för
rådande marknadsvillkor, inom kort, ge ut nya medium term notes
denominerade i svenska kronor med förväntad löptid om fem (5) år (de
"Nya Obligationerna"). De Nya Obligationerna kommer att ges ut under
Bolagets SEK 10.000.000.000 medium term note program. Bolagets
återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av
de Nya Obligationerna. Bolaget har ingen skyldighet att godkänna
återköp av Obligationer enligt Återköpserbjudandet. Bolaget kan välja
att avstå från att köpa tillbaka Obligationer oavsett orsak.

Syftet med Återköpserbjudandet

Återköpserbjudandet görs som en del av Bolagets strategi att aktivt
hantera sin balansräkning. Syftet med Återköpserbjudandet är att
proaktivt hantera Bolagets framtida återbetalningar, att förlänga och
diversifiera sin skuldsättningsprofil samt att möjliggöra för
befintliga innehavare av Obligationerna att rulla över befintligt
innehav i de Nya Obligationerna.

Viktiga datum

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 20 september 2018 om
det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter
beslut av Bolaget. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av
Återköpserbjudandet och om några Obligationer kommer att accepteras
för återköp så snart som skäligen möjligt efter prissättningen av de
Nya Obligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att
redovisas omkring den 27 september 2018.

Deltagande

Endast innehavare (eller förvaltare som är direktregistrerade
innehavare av Obligationer) som är kunder hos Nordea eller Swedbank
och som har uppfyllt och fullgjort samtliga kundkännedomskrav (know
your customer) och motsvarande dokumentation får delta i
Återköpserbjudandet. Innehavare av Obligationer som önskar delta i
Återköpserbjudandet skall kontakta Nordea eller Swedbank för att
erhålla en anmälningssedel, vilken innehåller närmare information om
hur man skall gå tillväga för att delta i Återköpserbjudandet.
Ytterligare villkor för deltagandet samt närmare information om
Återköpserbjudandet finns i Tender Information Document. För att
erhålla ett exemplar av Tender Information Document samt vid frågor,
vänligen kontakta Nordea eller Swedbank:
nordealiabilitymanagement@nordea.com och syndicate@swedbank.se.

Innehavare som inte deltar i Återköpserbjudandet eller vars
Obligationer inte godkänns för återköp av Bolaget fortsätter att
inneha sina Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna.

För ytterligare information:

Saabs presscenter

Petter Larsson, Media Relations Manager

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 (0)734 18 72 14

ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov

Denna information är, med avseende på Saab ABs utestående Obligationer
(såsom ovan definierats), sådan som Saab AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 september 2018 kl. 11.15 CET.

Viktig information

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner
sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar
(inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska
Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt
Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person,
såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of
1933, i dess nuvarande lydelse) eller någon jurisdiktion där
utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är
förbjudet enligt lag. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att
delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till
någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett
sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt
tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i
vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara
förbjudet enligt lag. Bolaget och dealer managers kräver att personer
som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer
sådana restriktioner. Anmälningar om deltagande i återköpserbjudandet
som görs i strid med sådana restriktioner är ogiltiga. Detta dokument
utgör inte en försäljning av nya obligationer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saab/r/saab-ab--publ--offentliggor-aterkopserb...
http://mb.cision.com/Main/183/2617506/908633.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.