Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Saab: Slutgiltigt resultat i Saabs övertecknade företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG,
JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, KANADA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Det slutgiltiga resultatet i Saabs företrädesemission, visar att 26
521 528 aktier motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 24 315 099 aktier, motsvarande cirka
91,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan
stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör således teckningar med
stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av
teckningsrätter cirka 190,4 procent av de erbjudna aktierna. Genom
nyemissionen kommer Saab att tillföras ca MSEK 6 006 före avdrag för
emissionskostnader.

De som har tecknat aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter
kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i
prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd
av teckningsrätter beräknas distribueras den 21 december 2018.
Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i
enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning
kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökas Saabs aktiekapital med SEK 427 128 048
från SEK 1 746 405 504 till SEK 2 173 533 552 och det totala antalet
aktier ökar med 26 695 503, varav 476 780 aktier av serie A och 26
218 723 aktier av serie B. Efter emissionen uppgår antalet aktier i
Saab till 135 845 847, fördelat på 2 383 903 aktier av serie A och
133 461 944 aktier av serie B.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 3
januari 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på
Nasdaq Stockholm omkring den 7 januari 2019.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations

+46 (0)734 187214

ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter,
tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab
har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen.
Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete,
utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att
möta kundernas förändrade behov.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag ("Saab AB")
i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore,
USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA") eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än vad som följer av svensk, dansk, finsk, norsk eller brittisk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag
från, eller i en transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av
värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med
vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i
enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande
till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "ser", "avser",
"bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/630321A318E7627DE0...
https://mb.cision.com/Main/183/2705487/966984.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.