Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

SADG: Regnskapsmessig klassifisering av gaver og kundeutbytte fra grunnfondskapitalen etter IFRS

I forbindelse med forberedelsen av revisjonen av årsregnskapet for 2019 har
bankens revisor uttrykt en vurdering om at gjeldende praksis for klassifisering
av utdelinger fra grunnfondskapitalen (gaver og kundeutbytte) som en
"egenkapitaltransaksjon" for sparebanker må endres for å være i samsvar med
IFRS.
Banken er av den oppfatning at finansforetakslovens utdelingsregler tilsier at
en endring av klassifisering ikke vil påvirke bankens utbyttekapasitet,
fordeling av overskudd mellom grunnfond og eierandelskapital eller bankens
kapitaldekning. Banken er i dialog med Finanstilsynet for å avklare spørsmålet
knyttet til klassifisering av utdelinger fra grunnfondskapitalen under IFRS og
finansforetaksloven, og vil oppdatere markedet med nærmere informasjon når dette
er avklart.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Trine Karin Stangeland, tlf.: 934 88 117
CFO Tomas Nordbø Middelthon, tlf.: 922 11 865

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/494797

Författare OSE News