Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-10

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga uppköpserbjudande till aktie...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta
pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle
strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Påminnelse om acceptfristens utgång i SBBs offentliga
uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") ett rekommenderat offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ)
("Hemfosa") ("Erbjudandet"). SBB påminner om att acceptfristen för
Erbjudandet löper ut den 20 december 2019 och att aktieägare i
Hemfosa som önskar acceptera Erbjudandet bör göra detta i god tid
dessförinnan.

"I förra veckan välkomnade vi att Länsförsäkringar Fastighetsfond och
ICA-handlarnas Förbund uttalade sitt stöd för budet. Nu när
acceptfristen snart löper ut ser vi fram emot att ytterligare
aktieägare i Hemfosa vill stödja vår ambition att skapa det största
bolaget inom social infrastruktur med samhällsfastigheter i Norden",
säger Ilija Batljan, grundare och vd för SBB.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 20 december 2019. Med tanke
på den förestående julhelgen, och den därmed ökade ansträngningen på
posthanteringen, uppmanas aktieägare i Hemfosa att skicka sina
acceptsedlar i extra god tid. Hur aktieägare går tillväga för att
acceptera Erbjudandet finns beskrivet i erbjudandehandlingen för
Erbjudandet som finns tillgänglig på www.sbb-hemfosa.se.

Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23
december 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas
omkring den 3 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet
och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Om SBB
efter acceptfristens utgång förklarar Erbjudandet ovillkorat och
förlänger acceptfristen kommer val gjorda enligt
mix&match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses
såvitt avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens
utgång. Aktieägare i Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet
under en eventuell förlängning kommer således i praktiken att erhålla
grundvederlagsalternativet i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se.

www.sbb-hemfosa.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 08:30 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på
tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta
långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner
och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i
bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid
Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie
(symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North
Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt: certifiedadviser@penser.se / 08-4638300). Mer information
om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen ha företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver
vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av
värdepapper i Förenta staterna. Aktierna som levereras i samband med
Erbjudandet har inte registrerats, och kommer inte att registreras,
under U.S. Securities Act eller med någon värdepappersmyndighet i
någon delstat eller annan jurisdiktion i Förenta staterna, och kommer
inte att erbjudas, säljas, utlovas, levereras eller på annat sätt
överlåtas in i Förenta staterna, förutom i enlighet med ett undantag
från, eller i en transaktion som inte faller under,
registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med
eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning.

Nordea är inte registrerad som mäklare eller handlare i Förenta
staterna och kommer inte att hantera någon direkt kommunikation i
samband med Erbjudandet med investerare som befinner sig i Förenta
staterna (vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat
fall).

I enlighet med svensk lag och praxis kan SBB eller dess närstående
eller dess ombud (på uppdrag av SBB eller, så som tillämpligt, dess
närstående) samt närstående till dess finansiella rådgivare, vid
olika tidpunkter och på annat sätt än genom Erbjudandet, direkt eller
indirekt, utanför USA, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i
Hemfosa som omfattas av Erbjudandet eller andra värdepapper som går
att utnyttja, konvertera till eller byta mot sådana aktier, före
eller under den tid som Erbjudandet är möjligt att acceptera. Sådana
förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden eller genom privata
transaktioner. Information om sådana förvärv eller arrangemang för
förvärv kommer att offentliggöras enligt tillämpliga svenska regler.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av
detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering
sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
SBB:s och Hemfosas kontroll. All sådan framtidsinriktad information
gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
någon sådan information på grund av ny information, framtida
händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och
bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/DE43EE53CC0FCF0FE0...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.