Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

Saniona AB: Saniona etablerar finansiering om upp till 144 MSEK

PRESSMEDDELANDE

29 december 2017

Saniona, ett ledande bioteknikbolag inom jonkanaler, meddelar idag att
bolaget
ingått ett finansieringsavtal baserat på konvertibler med Nice&Green S.A.
Enligt villkoren i avtalet har Nice&Green åtagit sig att teckna konvertibler
för upp till 72 MSEK, i enskilda trancher om 6 MSEK vardera, över en
tolvmånadersperiod som kan förlängas av Saniona. Konvertiblerna kan
konverteras till aktier med 8 procents rabatt i förhållande till
marknadspris. Vidare erhåller Nice&Green en avgift ("committment fee") för
varje tranch som betalas till Saniona medan Saniona kommer att få en
procentandel av nettovinsten som Nice&Green gjort relaterad till deras
investering. Sanionas uppskattade nettokostnader uppgår till 3 - 4 procent
för varje tranch exklusive juridiska och administrativa kostnader. Saniona
har rätt att förlänga finansieringsavtalet med konvertibler med Nice&Green
för ytterligare 72 MSEK med samma villkor, totalt 144 miljoner kronor över en
tvåårsperiod.

Finansieringen tillhandahålls av Nice&Green, ett privat schweiziskt bolag som
specialiserat sig på finansieringslösningar skräddarsydda efter kraven för
börsnoterade tillväxtföretag inom bioteknik- och cleantechindustrin.
Finansieringsavtalet gör det möjligt för Saniona att erhålla 12 trancher om 6
MSEK med möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 12 trancher med samma
villkor.

"Denna finansiering är ett mycket attraktivt sätt att finansiera Saniona på
medellång sikt och ger bolaget ytterligare ekonomisk flexibilitet, vilket är
en viktig framgångsfaktor. Avtalsstrukturen erbjuder inte bara betydande
flexibilitet för Saniona utan rabatten och kostnaden är också rimlig, vilket
begränsar utspädningen för våra nuvarande aktieägare. Dessutom har Nice&Green
en unik affärsmodell där de aktivt stöder marknadsföring av sina
portföljbolag i sitt nätverk av investerare i Schweiz, Tyskland och
Frankrike. Som en del av avtalet kommer Nice&Green att introducera Saniona
till förmögna privatpersoner, family offices och fondförvaltare med
inriktning på bioteknikindustrin", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

Finansieringsavtalet med konvertibler har ingåtts med målet att säkra Sanionas
verksamhet och investeringarna i bolagets internt utvecklade
läkemedelsprogram på medellång sikt. Om Saniona skulle förlänga avtalet till
ytterligare en tolvmånadersperiod och utnyttja programmet fullt ut, kan
Saniona ha tillräckliga medel för att finansiera verksamhet fram till 2020
exklusive potentiell finansiering från eventuella upfront- och
milstolpsbetalningar enligt befintliga och potentiella framtida
samarbetsavtal. Denna finansiering kan därför potentiellt ge finansiering
tills Saniona erhåller royalties relaterade till kommersialiseringen av
bolagets första program.

Huvudsakliga villkor

Bemyndigande

Årsstämman den 23 maj 2017 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt
att antalet aktier som kan emitteras, alternativt kunna tillkomma vid
konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner,
sammanlagt inte överstiger 30 procent av totalt antal aktier i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman och att teckningskursen ska vara marknadsmässig.
Den angivna rabatten och kostnaderna för programmet är i linje med svensk
marknadspraxis och det maximala antal aktier som ska omvandlas under de
obligatoriska trancherna ligger inom den gräns som godkänts av bolagsstämman.

Teckning av konvertibler

De tre första trancherna på 6 MSEK är obligatoriska enligt avtalet och kommer
att utbetalas till Saniona under januari-mars 2018. De nio efterföljande
trancherna på 6 MSEK kvarstår för Sanionas att ensidigt bestämma om och när
de ska utnyttjas. Varje tranch på 6 MSEK kronor är fördelad på tolv
konvertibler med ett nominellt värde om 0,5 MSEK vardera.

Löptid och ränta för konvertiblerna

Konvertiblerna kommer inte att vara räntebärande och kommer att förfalla tolv
månader från det datum som de utfärdats. Under förutsättning att ingen
uppsägningsgrund inträffar, ska icke-konverterade konvertibler konverteras
till aktier eller regleras kontant enligt Sanionas önskemål. I händelse av en
uppsägningsgrund har Nice&Green rätt att begära kontant ersättning av Saniona
för konvertiblerna och/eller vägra att teckna ytterligare trancher.

Konvertering av konvertibler

Nice&Green kommer att ha rätt att begära konvertering av konvertiblerna när
som helst under en period om tolv månader efter utfärdandet av respektive
tranch. I den utsträckning Nice&Green inte har begärt konvertering vid slutet
av respektive konverteringsperiod kommer Saniona att ha rätt att begära
konvertering. Prissättningen på aktierna kommer att fastställas till 92
procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP)
för de fem handelsdagarna före det datum då Nice&Green har skickat en begäran
om konvertering till Saniona. Konvertiblerna kan när som helst konverteras
till aktier i Saniona på begäran av Nice&Green enligt följande
konverteringsformel:

N = Vn / 92% x MinVWAP

N = antalet nya stamaktier som ska utfärdas enligt en konvertibels
konvertering

Vn = det nominella värdet av en konvertibel

MinVWAP = Lägsta dagliga VWAP för de senaste 5 handelsdagarna som föregår
datumet för begäran om konvertering för en specifik konvertibel

Vid varje begäran om konvertering har Saniona rätt att istället för att
genomföra konvertering, betala ett kontant belopp till Nice&Green. Det
kontanta belopp som ska betalas, om Saniona använder denna rätt, beräknas
till V/0,97 där V är det nominella beloppet av konvertibeln för vilken
Saniona väljer att genomföra kontant betalning.

Kommunikation

Antalet aktier som emitterats enligt konvertiblerna vid konverteringar kommer
att meddelas av Saniona på bolagets webbplats i Investerarsektionen. Skulle
en betydande konvertering av konvertibler förekomma, med en eventuell
inverkan på aktiekursen, kommer Saniona att utfärda ett separat
pressmeddelande som informerar marknaden om konverteringen. Varje månad där
det registrerade aktiekapitalet har ökat, kommer Saniona också på den sista
handelsdagen i månaden att utfärda ett separat pressmeddelande som meddelar
det nya registrerade aktiekapitalet och det nya registrerade antalet aktier.

Uppsägningsgrunder

Avtalet innehåller standardbestämmelser för uppsägningsgrunder i linje med
andra liknande avtal som gör det möjligt för Nice&Green att omedelbart begära
kontant betalning av utestående konvertibler och att vägra teckning av
ytterligare trancher.

Säkerheter

Ingen säkerhet ställs för konvertiblerna.

Försäljning, notering av konvertibler, prospekt

Konvertiblerna är ej överlåtbara, utom till bolag som kontrolleras av
Nice&Green, och kommer inte att noteras på någon marknadsplats.
Konverteringen av konvertiblerna sker enligt Nice&Greens eget önskemål, utan
något förutbestämt schema. Finansieringsavtalet kräver inte att ett prospekt
upprättas.

Bolagsstyrning

Nice&Greens policy är att inte ingå i styrelsen i sina portföljbolag. Därför
kommer Nice&Green inte att begära någon plats Sanionas styrelse.

Nya aktier som tillkommer vid konvertering av konvertibler

De nya aktier som utfärdas vid konvertering av konvertiblerna ska omedelbart
berättiga till utdelning, ha samma rätt som alla övriga befintliga aktier och
kommer att tas upp för handel på Nasdaq Stockholm under tickern SANION.

Vinstdelningsprogram

Nice&Green har inkluderat ett vinstdelningsprogram som är utformat för att ge
Saniona en andel av de eventuella kapitalvinster som Nice&Green kan göra,
vilket minskar den totala kostnaden för denna finansiering. Programmet består
av en kontant ersättning till Saniona i form av en procentandel av
realiserade nettovinster från Nice&Greens försäljning av aktier utgivna efter
konvertering av konvertibler. Vinsten beräknas kvartalsvis och är föremål för
kvartalsbetalningar med en slutavstämning vid avtalets slut.

Aktieutlåning

Sanionas CFO, Thomas Feldthus, har utan ersättning tillgängliggjort 650 000
aktier enligt ett aktielånsavtal med Nice&Green för att möjliggöra
finansieringsavtalet och reducera kostnader för Saniona. Nice&Green kommer
att återlämna aktierna till Thomas Feldthus senast vid avtalets upphörande.
Aktieutlåningen kommer att rapporteras som insiderhandel enligt gällande
regler för insiderhandel.

Investerarmöten

Nice&Green kommer utan separat ersättning att ordna fyra investerarmöten i en
road show för Saniona, som ska omfatta i genomsnitt 30 potentiella
investerare från Schweiz, Tyskland och Frankrike. Investerarna kommer att
omfatta förmögna privatpersoner, family offices och fondförvaltare
intresserade av att investera i tillväxt- och bioteknikbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957,
E-mail:tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
29 december 2017 kl. 16:35 CET.

Om SanionaSaniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar
och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella
läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad
på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar
passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med
Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och
Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en
forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq
Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under
tickern SANION. Läs mer påwww.saniona.com.

20171229 - PR - Nice and Green - SWE
http://hugin.info/172499/R/2158768/829837.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Saniona AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.