Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-23

Saxlund: Bokslutskommuniké Januari - december 2017

BOKSLUTSKOMMUNIK JANUARI - DECEMBER 2017
God orderingång i det svenska bolaget

Bolaget har under kvartal 4 och hittills i år tagit nya order för sammanlagt ca 35 000 KSEK.
Justerat rörelseresultat för okt-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 431 (-17 187) KSEK.
Justerat rörelseresultat för jan-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -16 082 (-49 212) KSEK.

Kvartal 4, Oktober - december 2017
Nettoomsättning uppgår till 68 810 (65 169) KSEK.
Justerat rörelseresultat för okt-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 431 (-17 187) KSEK.
Det justerade rörelseresultatet innehåller engångsposter som är hänförliga till konkursen av Envipower AB som bolaget inte har redovisat som engångsposter tidigare. Det justerade rörelseresultatet innehåller också poster av engångskaraktär som hänförliga till det kostnadsbesparingsprogram som bolaget initierat.
Rörelseresultat för perioden uppgår till -17 027 (-17 187) KSEK inklusive engångsposter -14 595 KSEK. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -5 414 KSEK. Rörelseresultatet innehåller -5 749 KSEK i engångskostnader som i delårsrapporten för perioden juli-september rapporterades som finansiell förlust.
Resultat efter skatt uppgår till -12 884 (-49 561) KSEK inklusive engångsposter -14 595 KSEK. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -5 414 KSEK.
Resultat per aktie uppgår till -0,5 SEK (-3,95) SEK.

Kvartal 1 - 4, Januari - December 2017
Nettoomsättning uppgick till 362 209 (106 626) KSEK.
Justerat rörelseresultat för jan-dec för kvarvarande verksamhet uppgår till -16 082 (-25 026) KSEK.
Det justerade rörelseresultatet innehåller engångsposter som är hänförliga till konkursen av Envipower AB som bolaget inte har redovisat som engångsposter tidigare. Det justerade rörelseresultatet innehåller också poster av engångskaraktär som hänförliga till det kostnadsbesparingsprogram som bolaget initierat.
Rörelseresultat för perioden uppgår till -34 029 (-49 212) KSEK inklusive engångsposter om -17 946 KSEK Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -24 186 KSEK.
Resultat efter skatt uppgår till -42 019 (-49 561) KSEK inklusive engångsposter om -17 946 KSEK resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -24 186 KSEK
Resultat per aktie uppgår till -9,85 SEK (-30,46) SEK.

VD:s kommentar

Saxlund Group AB har nu ett operativt dotterbolag i Sverige, Saxlund Sweden AB. Under kvartalet och hittills i år har bolaget tagit nya order för sammanlagt ca 35 000 KSEK. Vi ser även positivt på offertstocken och förfrågningsläget. Klimatklivet skapar en efterfrågan på marknaden och vi ser en hel del förfrågningar som är drivna av det initiativet.

Efter periodens slut har bolaget tecknat kontrakt med Stork, som är en holländsk koncern med ca 17 000 anställda världen över. Stork kommer att vara en viktig partner för oss framgent. Bolagen kommer att arbeta som tillsammans vid byggandet av nya bioenergianläggningar, där Saxlund kommer att leverera våra kärnprodukter; materialhantering och förbränning.

Neova är också en viktig kund till oss och vi har under de senaste månaderna fått förtroende att leverera 3st anläggningar till. Vi har haft en stor framgång med våra transportabla bioenergianläggningar som ger våra kunder en kostnadseffektiv lösning. Med dessa anläggningar så kan vi erbjuda bra flexibilitet gällande bränsle också, allt från pellets till vanligt flis.

Koncernen har fortsatt stort fokus på lönsamhetsförbättring och kostnadsbesparingar. Det kostnadsreduceringsprogram som sjösattes under hösten 2017 kommer att ge lägre kostnader under 2018. Programmet kommer att vara genomfört under första kvartalet 2018.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 250 000 KSEK, inklusive projekten till BabcockWilcox & Völund (BW&V). Kunden har flyttat fram tidplanen för samtliga tre projekt. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet är avsevärt bättre än förra årets, vi är på rätt väg. Omsättningen är lägre än förväntat och det är relaterat till upparbetningen i det tyska dotterbolaget släpar på grund av projekten till BW&V.

De utländska dotterbolagen fortsätter att visa positiva resultat för året. Saxlund i Tyskland har gjort ett bra år och kommer att fortsätta att bidra positivt till våra siffror under 2018. Saxlund England har under året växt och omsättningen är den högsta i bolagets historia. Resultatet i England påverkas negativt av engångsposter ca 800 KSEK under kvartalet och året och hamnar på ett justerat resultat på ungefär plus minus noll.

Många av de nya affärer vi har jobbat på under året ligger för avslut i början av 2018. Detta gäller för samtliga bolag i koncernen. Något som är trend i branschen är att kunderna tar längre tid på sig för att komma till avslut men vi arbetar hårt för att komma till kontraktssingering i alla bolag.

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Det kommer att krävas hårt jobb under hela 2018. Vi står dock väl rustande för alla utmaningar med vår kompetenta personal i Tyskland, England och Sverige!

Kommande rapporttillfälle

Delårsrapport januari-mars 2018, 8 maj 2018
Bolagsstämma, 8 maj 2018
Delårsrapport april-juni 2018, 21 augusti 2018
Delårsrapport juli-september 2018, 13 november 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 februari 2018

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se mailto:stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl 14.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22352

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
c/o Saxlund International AB
Box 15085
104 65 Stockholm

Org nr. 556556-8325
Hemsida: www.saxlund.se http://www.saxlund.se

Författare beQuoted