Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-08

Saxlund: Delårsrapport Januari - mars 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018
Lönsamhetsförbättring i fokus - fortsatt kostnadsreduktion
Utöver det redan beslutade kostnadsreduktionsprogrammet på 16-18 000 KSEK har ytterligare besparingar på 3 000 KSEK genomförts. Styrelsen har under kvartalet fattat beslut om att genomföra ytterligare besparingar på ca 10 000 KSEK.
Justerat rörelseresultat för jan-mars uppgår till -6 445 (-8 477) KSEK.

Kvartal 1, Januari - mars 2018
Nettoomsättning uppgår till 45 579 (72 773) KSEK.
Justerat rörelseresultat för jan-mars för kvarvarande verksamhet uppgår till 6 445 (-8 477) KSEK.
Rörelseresultat för perioden uppgår till -15 041 (-8 477) KSEK inklusive engångsposter om -8 596 KSEK.
Resultat efter skatt uppgår till -17 275 (-10 303) KSEK inklusive engångsposter -8 596 KSEK.
Resultat per aktie uppgår till -0,67 SEK (-2,42) SEK.

VD:s kommentar
Saxlund kommer fortsatt att arbeta med organisationen för att tillse att lönsamheten förbättras. Under kvartalet har ytterligare besparingar genomförts som har en positiv effekt av 3 000 KSEK i årstakt utöver det redan genomförda kostnadsbesparingsprogammet.

Styrelsen och ledning har under kvartalet tagit strategibeslut rörande projektförsäljningen för den svenska verksamheten. Saxlund i Sverige kommer att koncentrera sin verksamhet runt transportabla bioenergianläggningar, service och eftermarknad samt export. Exportaffären kommer Saxlund att fortsatt bearbeta med sin partners Stork och Axis samt att utveckla relationen med nuvarande kunder. Ändringen av strategi grundar sig på att affärsvolym och antalet projekt minskat på den nordiska marknaden under de senaste 5 åren.

Styrelse har under kvartalet fattat beslut om ytterligare kostnadsbesparingar. Koncernen har redan genomfört åtgärder för ytterligare besparingar på ca 3 000 KSEK i årstakt. Tidigare beslutade kostnadsreduktionsprogram innebära besparingar på 16-18 000 KSEK i årstakt. Målet är att nå ca -10 000 KSEK i ytterligare besparing i årstakt.

Oslo-projektet påverkar resultat för kvartalet negativt med ca -7 000 KSEK.

Justerat för engångsposter och projektförlusten så visar koncernen ett resultat på ca -6 445 (-8 477) KSEK. Trots den minskade omsättningen i jämförelse med 2017, 45 579 (72 733) KSEK så visar koncernen på resultatförbättring. Det visar att det arbete som styrelse och ledning har lagt ner på kostnadsbesparingar har givit effekt. Vidare så är första kvartalet inte koncernens bästa kvartal då vi lider av en längre grad av service och eftermarknadsomsättning. Detta på grund av att större delen av denna verksamhet sker under vår- och sommarhalvåret.

Under kvartalet (vilket nämnts i tidigare rapporter) har koncernen tecknat kontrakt med Stork och Neova för ett sammanlagt värde av ca 16 500 KSEK.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 200 000 KSEK, inklusive projekten till BabcockWilcox & Völund (BW&V). Kunden har flyttat fram tidplanen för samtliga tre projekt. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

2018 har inte börjat tillfredställande. Dock har styrelse och ledningen vidtagit åtgärder för att öka lönsamheten genom en uppdaterad strategi, beslut att begränsa den svenska projektverksamheten samt genom att gå vidare med ytterligare besparingsåtgärder för koncernen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni 2018, 21 augusti 2018

Delårsrapport juli-september 2018, 13 november 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 8 maj 2018

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
mailto:stefan.wallerman@saxlund.se Tel: 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Delarsrapport Q1 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23095

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund och Hotab en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl 16:00 (CET).

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlund.se http://www.saxlund.se

Författare beQuoted