Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-27

Saxlund: Delårsrapport Januari - september 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2018
Saxlund genomför nyemission under kvartal 4 2018
Saxlunds styrelse har föreslagit en nyemission på ca 30 000 KSEK. Emissionen är garanterad till 100% av bolagets huvudägare Trention AB (publ) och Gabrielsson Invest AB (GIAB).

Stora nedskrivningar och reserveringar under perioden
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har belastat bolagets resultat med -35 338 KSEK.

Kvartal 3 juli - september 2018
Nettoomsättning uppgår till 34 261 (114 159) KSEK.
Justerat rörelseresultat för juli-september uppgår till -23 372 (-2 101) KSEK
Rörelseresultat för juli-september för verksamheten uppgår till -58 710 (-3 796) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
Resultat efter skatt uppgår till -60 573 (-4 587) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
Resultat per aktie uppgår till -2,36 SEK (-0,20) SEK.

Året Januari - September 2018
Nettoomsättning uppgår till 164 338 (293 339) KSEK.
Justerat rörelseresultat för januari-juni uppgår till -49 818 (-13 651) KSEK
Rörelseresultat för januari-september för verksamheten uppgår till -85 206 (-22 751) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
Resultat efter skatt uppgår till -90 765 (-29 135) KSEK inklusive engångsposter -35 338 KSEK.
Resultat per aktie uppgår till -3,04 SEK (-1,41) SEK.

VD:s kommentar
Efter periodens slut har styrelsen fattat beslut om att genomföra en nyemission på ca 30 000 KSEK. Emissionen kommer att stärka bolagets kassa. Som en följd av den negativa resultatutvecklingen i framförallt den svenska delen av bolaget har nedskrivningar om sammanlagt -35 338 KSEK genomförts. Resultatet för året är också påverkat av reserveringar, projektnedskrivningar samt uppsägnings och omställningskostnader hänförliga till kostnadseffektiviseringsprogrammen om sammantaget ca -16 500 KSEK. Rensat för de posterna har bolaget ett rörelseresultat på ca -33 300 KSEK för perioden januari till september 2018.

Nyemissionen blir en linje i sanden för bolaget, en nystart, där Saxlund kommer ha en stabil grund att stå på inför 2019. Tillsammans med de kostnadseffektiviseringsprogram och nya strategiska inriktningen som styrelsen och management har effektuerat så ger en stärkt kassa den stabilitet som bolaget behöver för att komma till lönsamhet.

Moderbolaget har efter periodens utgång skrivit nya avtal för lån från huvudägarna Trention AB (publ) och GIAB, vilket har meddelats i tidigare pressmeddelande från bolaget.

Bolaget startade ett kostnadsreduceringsprogam under kvartal tre förra året. Bolaget har sedan dess minskat sina operativa kostnader med 21 000 KSEK fram till kvartal tre i år. Avvecklingen av dotterbolaget Envipower har inneburit ytterligare kostnadsminskningar och förbättrat resultat. Saxlund har därmed genomfört det program bolaget lade fram förra hösten. Till det kommer ytterligare besparingar på ca 10 000 KSEK i det program bolaget initierade under kvartal två 2018 och som kommer att ge full effekt under kvartal ett 2019.

Saxlund har nu en kostnadsnivå för den svenska verksamheten som ger möjlighet att nå lönsamhet. Bolaget kommer fortsatt att satsa på den lönsamma eftermarknadsaffären. Bolagets resa mot lönsamhet är beroende av en ökad service och eftermarknad men även ett större fokus på den lönsamma projektaffären för materialhantering.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 200 000 KSEK. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Kommande rapporttillfällen
26 februari 2019: Bokslutskommunik januari-december 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 november 2018

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se mailto:stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl 18:00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Delarsrapport Q3 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24695

Författare beQuoted