Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-06

Saxlund: Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAXLUND GROUP AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 14:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 2 maj 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 2 maj 2018. Anmälan om deltagande sker:
per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka
per telefon: Sven Wramner 070-550 80 74; eller
per e-post: sven.wramner@saxlund.se mailto:sven.wramner@saxlund.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 2 maj 2018.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saxlund.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
12. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att advokat Viktor Magnell väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som representerar ca 16 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvoden förblir oförändrade från föregående år och att styrelsens ordförande därmed tillerkänns 150 000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kr vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare som representerar ca 16 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Eriksson och Bengt E Johnson. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rolf Hasselström föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Förslag till beslut om val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter kommer att framläggas senast vid årsstämman.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt söka extern finansiering. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 25 597 206. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget i punkt 11 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saxlund.se http://www.saxlund.se .

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).

Stockholm i april 2018

Saxlund Group AB
Styrelsen

För mer information, kontakta
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22713

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Saxlund Group ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen (MAR). Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Advicer (CA). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08:30 CET.

Författare beQuoted