Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

Saxlund: Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAXLUND GROUP AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 (Bolaget) håller årsstämma den 18 juni 2019 klockan 11:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 juni 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 12 juni 2019. Anmälan om deltagande sker:
• per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka;
• per telefon: Hans Hägg 070-648 20 75; eller
• per e-post: hans.hagg@saxlund.se mailto:hans.hagg@saxlund.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 12 juni 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saxlund.se http://www.saxlund.se .

Förslag till dagordning

1) Öppnande av årsstämman
2) Val av ordförande vid årsstämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två protokolljusterare
6) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10) Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11) Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
12) Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman
Förslag till beslut om val av ordförande kommer att framläggas senast vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som representerar ca 56 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvodena förblir oförändrade från föregående år och att styrelsens ordförande därmed tillerkänns 150 000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kr vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
Aktieägare som representerar ca 56 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Eriksson, Svante Carlsson och Alexander Leppänen och nyval av William Heigard. Rolf Hasselström och Bengt E Johnsson har avböjt omval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kenneth Eriksson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor.

William Heigard
Född: 1982
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.
Övriga pågående uppdrag: VD/Koncernchef Trention AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: William Heigard har varit verksam på spelbolaget NetEnt AB där han bland annat ansvarat för Investor Relations, Business Controlling och Corporate Strategy. Han har även arbetat inom Corporate Finance på Avanza Bank.
Aktieinnehav i Bolaget: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt söka extern finansiering. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 332 763 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget i punkt 11 krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Aktieägares frågerätt
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Digitala kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saxlund.se http://www.saxlund.se .

Saxlund Group AB
Stockholm i maj 2019
Styrelsen

2019-05-17

För mer information, kontakta
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26206

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted