Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Saxlund: Saxlund Group AB tillförs 30,7 MSEK genom företrädesemission

SAXLUND GROUP AB TILLFÖRS 30,7 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

Saxlund Group AB ("Saxlund eller Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades vid en extra bolagsstämma den 28 november 2018 (Företrädesemissionen). Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte under perioden 7-21 december 2018. Företrädesemissionen tecknades till 77,5 procent genom teckning med och utan stöd av teckningsrätter, därutöver tecknades 22,5 procent av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Företrädesemissionen tillför därmed Bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 19,8 MSEK med stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 64,4 procent och till cirka 4,0 MSEK utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 13,1 procent. Resterande del, 6,9 MSEK motsvarande cirka 22,5 procent, har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som fastställdes vid den extra bolagsstämman den 28 november 2018 och som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 december 2018. Meddelande om tilldelning med betalningsinstruktioner sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats vid Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i Företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier som kommer att upptas till handel på Nasdaq First North.

Extra bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen föregicks av beslut om att ändra Bolagets bolagsordning samt beslut om att minska Bolagets aktiekapital för att minska kvotvärdet på Bolagets aktier för att möjliggöra Företrädesemissionen. Det beslutades att minska aktiekapitalet med 22 146 876,79 SEK för täckande av förlust och med 46 453 635,29 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Det beslutades att genomföra minskningarna utan indragning av aktier. Genom Företrädesemissionen återställs aktiekapitalet delvis med 30 716 647,20 SEK genom nyemission av 307 166 472 aktier. För att återställa aktiekapitalet fullt ut efter genomförd Företrädesemission beslutade extra bolagsstämman även om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, uppgående till 15 736 988,09 SEK. Efter att samtliga beslut ovan registrerats vid Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 49 013 355,89 SEK, fördelat på 332 763 678 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,147 SEK.

-Utfallet i emissionen är väldigt glädjande för bolaget. Fantastiskt att så många har valt att teckna sig med företrädesrätt, säger Stefan Wallerman VD Saxlund Group AB.

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell är legal rådgivare till Saxlund i anledning av Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Saxlund ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen [MAR]. Informationen lämnades genom Stefan Wallerman för offentliggörande den 28 december 2018 kl 17:00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-12-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24892

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Stockholm
Org nr 556556-8325

Författare beQuoted