Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-14

Saxlund: Saxlund offentliggör styrelsens fullständiga förslag inför extra bolagsstämma. Förluster per 30 september 201...

SAXLUND OFFENTLIGGÖR STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA. FÖRLUSTER PER 30 SEPTEMBER 2018 PRECISERADE TILL CIRKA 53,2 MSEK

Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") offentliggjorde den 29 oktober 2018 en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 28 november 2018. I kallelsen framgick det att Bolaget skulle precisera förslagen för beslut senast två veckor innan extra bolagsstämman. Bolaget offentliggör idag att förlusten per 30 september 2018 uppgår till 53 208 610,49 SEK. Då fritt eget kapital i Bolaget per 30 september 2018 uppgår till 31 061 733,70 SEK förslår styrelsen att aktiekapitalet minskas med 22 146 876,79 SEK för täckande av förlust. Mer information om Bolagets finansiella situation per 30 september 2018 kommer att framgå av Bolagets Q3-rapport som förväntas offentliggöras den 27 november 2018.

Vidare offentliggör Bolaget idag styrelsens fullständiga förslag till minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust, minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, ändring av bolagsordningen, beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och beslut om fondemission samt styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen och revisor yttrande över dessa inför extra bolagsstämma. Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.saxlund.se http://www.saxlund.se .

För mer information kontakta:
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl 17:30 (CET)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2018-11-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24564
Saxlund Bilaga 1.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24565
Saxlund Bilaga 2.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24566
Saxlund Bilaga 3.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24567
Saxlund Bilaga 4.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24568
Saxlund Bilaga 5.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24569

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioe-nergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och euro-peiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Stockholm
Org nr 556556-8325

Författare beQuoted