Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-28

Saxlund: Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission

STÄMMOKOMMUNIKÉ - SAXLUND GROUP AB BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas emissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Ett prospekt kommer att upprättas och godkännas av Finansinspektionen med anledning av företrädesemissionen. Prospekt kommer offentliggöras på bolagets webbplats, www.saxlund.se, http://www.saxlund.se, snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
• Beslut om ändring av bolagsordningen
• Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
• Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
• Beslut om ändring av bolagsordningen
• Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
• Beslut om fondemission

2018-11-28

För mer information, kontakta
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24709

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Författare beQuoted