Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-26

SCA: Delårsrapport Q2 2019

1 JANUARI - 30 JUNI 2019
(jämfört med 1 januari - 30 juni 2018)

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 10 304 (9 070) MSEK,
vilket främst förklarades av fortsatt uppkörning av den utbyggda
massafabriken i Östrand.

· EBITDA steg med 31 procent till 2 900 (2 209) MSEK.
Resultatförbättringen var främst relaterad till högre leveransvolymer
från den utbyggda massafabriken i Östrand och positiva
valutaeffekter.

· EBITDA-marginalen ökade till 28,1 (24,4) procent.
· Operativt kassaflöde uppgick till 1 245 (1 265) MSEK.
· Resultat per aktie minskade till 2,30 (2,57) SEK. En jämförelse
med resultatet för 2018, efter justering för en positiv engångspost
avseende uppskjuten skatt, visar att resultatet per aktie ökade med
28 procent.

· I maj slutfördes investeringen i ökad produktion av White-top
kraftliner i Munksunds pappersbruk. Projektet genomfördes på tid och
budget.

· SCA har förvärvat cirka 30 000 hektar skog i Baltikum genom tre
transaktioner, varav två slutfördes under kvartalet och den tredje
förväntas stängas under kvartal tre.

1 APRIL - 30 JUNI 2019
(jämfört med 1 januari - 31 mars 2019)

· Nettoomsättningen steg med 3 procent till 5 228 (5 076) MSEK,
vilket främst relaterade till högre leveransvolymer inom Massa,
Kraftliner och Trä.

· EBITDA uppgick till 1 340 (1 560) MSEK. Justerat för effekten av
planerade underhållsstopp om -63 (0) MSEK och det positiva bidraget
från omstruktureringen inom den franska träverksamheten i första
kvartalet om 0 (90) MSEK, minskade resultatet med 5 procent.
Minskningen förklarades främst av lägre försäljningspriser.

BOKSLUTSKOMMENTAR

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019 förbättrades jämfört
med motsvarande kvartal i fjol, men försämrades jämfört med
föregående kvartal. I den utbyggda massafabriken i Östrand har vi nu
nått cirka 90 procent av beräknad produktionskapacitet och arbetet
med att trimma fabriken mot full kapacitet fortsätter enligt plan.
Massaproduktionen ökade med 22 procent jämfört med föregående
kvartal, vilket bidrog positivt till resultatet.

Efterfrågan på SCAs produkter under kvartalet var generellt sett
svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk något för
samtliga produktområden. Marknadspriserna var generellt högre i
Europa och USA, jämfört med Asien och övriga översjömarknader.

SCAs virkesförbrukning fortsatte att öka på grund av fortsatt
uppkörning av Östrands massafabrik. Priserna steg något på både
massaved och timmer.

Konsumtionen inom Trä var stabil, men marknaden är något avvaktande.
Marknadspriserna sjönk jämfört med föregående kvartal.

Inom Massa ökade både produktion och leveranser. Marknaden försämrades
under kvartalet och priset för massa sjönk. God produktion kombinerat
med en avvaktande massamarknad resulterade i en högre
försäljningsandel av översjövolymer.

Kraftlinerpriserna sjönk under kvartalet. Priset har dock
stabiliserats och marknadsläget förbättrades i slutet av kvartalet.
Genomförda och planerade kapacitetsminskningar inom tryckpapper har
för tillfället skapat en bättre balans mellan utbud och efterfrågan.
Priset för tryckpapper var stabilt under kvartalet.

Händelser under kvartalet

I maj slutfördes investeringen i ökad produktion av White-top
kraftliner i Munksunds pappersbruk. Projektet genomfördes på tid och
budget.

Under perioden förvärvade SCA cirka 30 000 hektar skog i Baltikum
genom tre transaktioner, varav två slutfördes under andra kvartalet
och den tredje förväntas stängas under kvartal tre. Förvärven stärker
SCAs möjligheter att uthålligt anskaffa virke i regionen. Skog är en
tillgång med stabil tillväxt och grunden för värdeskapande i SCAs
integrerade värdekedja.

SCA har tecknat avtal om försäljning av sin logistikterminal i
Rotterdam. Transaktionen beräknas reducera nettolåneskulden med cirka
575 MSEK och beräknas vara avslutad under tredje kvartalet.

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019

Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för
det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller
telefon.

Delårsrapporten publiceras fredagen den 26 juli 2019, omkring kl 8.00,
och följs av en presskonferens kl 10.00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans-
och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om
rapporten.

Presskonferens:
Datum: Fredag 26 juli 2019
Tid: Klockan 10.00
Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går
också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge "SCA" eller
konferens id 3676018.

För ytterligare information, kontakta
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 31 97

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan
08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata
skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad
värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras
skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa,
trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och
en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har
sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sca/r/delarsrapport-q2-2019,c2869532
https://mb.cision.com/Main/600/2869532/1082123.pdf

Författare Cision News