Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

SCA: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA ("SCA") kallas till
årsstämma onsdagen den 20 mars 2019, kl. 13.00 i Sundsvall, Hotell
Södra Berget (inregistrering från kl. 11.30)

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels torsdagen den 14 mars 2019 vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels senast torsdagen den 14 mars 2019 anmäla sin avsikt att delta i
stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

- per telefon 060-19 33 00, vardagar kl. 08.00-17.00
- på bolagets hemsida www.sca.com
- per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA,
Koncernstab juridik, "Årsstämma", 851 88 SUNDSVALL

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i
stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera
sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 14 mars 2019.
Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om
detta i god tid före torsdagen den 14 mars 2019. Sådan registrering
kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden. Aktieägare
som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget
på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida
www.sca.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Den som
företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej
äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman
bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar översändas till bolaget på ovan angivna adress,
i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av styrelsens ordförande och av verkställande
direktören.

8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
för 2018.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Omval av
i. Charlotte Bengtsson,
ii. Pär Boman,
iii. Lennart Evrell,
iv. Annemarie Gardshol,
v. Ulf Larsson,
vi. Martin Lindqvist,
vii. Lotta Lyrå,
viii. Bert Nordberg,
ix. Anders Sundström,
x. Barbara M. Thoralfsson.
13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut avseende punkt 1
Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)
Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2018 om
1,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara
fredagen den 22 mars 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med
detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear
Sweden AB onsdagen den 27 mars 2019.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-14
Valberedningen föreslår följande:
- Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska uppgå till 10 och ingen
suppleant.

- Punkt 10: Antalet revisorer ska uppgå till en och ingen suppleant.
- Punkt 11: Styrelsearvode ska utgå med 625 000 kronor till var och
en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och
med

1 875 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av
ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 110 000 kronor,
medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode
med 140 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett
tilläggsarvode med 260 000 kronor, medan revisionsutskottets
ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 360 000 kronor. Arvode
till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

- Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär
Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin
Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg, Anders Sundström och Barbara M.
Thoralfsson.

- Punkt 13: Omval av Pär Boman till ordförande i styrelsen.
- Punkt 14: Omval av registrerade revisionsbolaget EY AB i enlighet
med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. EY AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon
som huvudansvarig, för det fall EY AB blir valt.

Förslag till beslut avseende punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare[1] ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning,
pension samt övriga förmåner, som sammantaget benämns total
ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar.
Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören, liksom för övriga ledande
befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och
relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i
förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Det
långsiktiga målet ska vara kopplat till värdeutvecklingen för
SCA-aktien. Program för rörlig ersättning ska utformas så att
styrelsen har möjlighet att begränsa utbetalning av rörlig ersättning
om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar
gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Rörlig
ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning som initieras av bolaget, ska en uppsägningstid om
högst två år gälla. Om uppsägningen initieras av befattningshavaren,
ska en uppsägningstid om högst ett år gälla. Avgångsvederlag ska inte
förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla
premiebestämda pensionsförmåner. Planerad pensionsålder är 65 år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna är inte
tillämpliga på redan ingångna avtal.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av
ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören,
beslutas av styrelsen.

Valberedning
I valberedningen ingår Karl Åberg, AB Industrivärden (ordförande),
Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management, Javiera Ragnartz,
AMF Försäkring & Fonder, Håkan Sandberg, Handelsbankens
Pensionsstiftelse m.fl. och Pär Boman, styrelseordförande i SCA.

[1] Riktlinjerna tillämpas på verkställande direktör,
affärsområdeschef och motsvarande samt central stabschef.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt
8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare och styrelsens motiverade yttrande enligt
18 kap. 4 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar som enligt
aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom
fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.sca.com, senast onsdagen den 27 februari 2019
och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier,
varav 64 587 672 A-aktier och 637 754 817 B-aktier, motsvarande
sammanlagt 1 283 631 537 röster. A-aktie berättigar till tio röster
och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet
vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Sundsvall i februari 2019
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Jan Svedjebrant, Chefsjurist, +46 (0) 60 19 31 23

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019
klockan 10:00 CET.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata
skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad
värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras
skogar.

Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror,
förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva
transportlösningar.

Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på
18,8 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer
information, besök www.sca.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/kallelse-till-arsstamma,c2737092
https://mb.cision.com/Main/600/2737092/989048.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.