Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

ScandBook: Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911,
kallas härmed till årsstämma

måndagen den 15 juni 2020, kl 13.00, Lövåsvägen 24, Falun

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 juni 2020,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast
tisdagen den 9 juni 2020.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook
Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59
03 (vardagar mellan 09:00 - 12:00) eller genom e-post på adress
arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer,
registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att
fullmakten måste inges i original och

således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder
juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se .
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i
stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken

(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
tisdagen den 9 juni 2020, då sådan registrering senast måste vara
verkställd.

I bolaget finns per den 9 juni 2020 totalt 6 745 373 aktier, varav
stamaktier 4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på
årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna
röstvärde 1.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen.

7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

14. Fastställande av arvode till revisorn.

15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås
av att stämmoordföranden

lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.

18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Odd Rune Austgulen (valberedningens
ordförande), Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Håvard
Grjotheim väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Utdelning

Styrelsen föreslår ingen utdelning till stamaktier och det tidigare
kommunicerade utdelningsförslaget på 1,3 mkr till preferensaktier
dras tillbaka mot bakgrund av osäkerheten kring COV-19.

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara
fyra (4). Arvode till styrelsens

ledamöter inklusive ordförande skall liksom föregående år utgå med 100
000 kronor. Omval föreslås av styrelseledamöterna Odd Rune Austgulen,
Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson. Valberedningen
föreslår att stämman väljer Odd Rune Austgulen till ordförande i
styrelsen.

Till revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås omval av
Ernst & Young AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen
överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats.
Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön,
rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå
i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den
rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras
på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen
skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall
inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte
överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal
bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte
godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns-
eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven
ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens
ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget.
Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till
styrelseordförande i bolaget.

Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens
uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av
styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor
eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i
förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut.
Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på
årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att
föreläggas den årsstämma som sammankallas 2021.

Punkt 18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för ScandBook Holding AB (publ) föreslår att årsstämman
beslutar att tidsfristen för omvandling- respektive inlösen av
bolagets preferensaktier förlängs med tre år. Styrelsen föreslår
således att årsstämman beslutar om att ändra §7 och §8 enligt
följande:

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§7 §7 OmvandlingsförbehållPreferensaktier
OmvandlingsförbehållPreferensaktier ska på begäran av ägare till
sådana

ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier.
Sådan

aktier omvandlas till stamaktier. begäran om omvandling kan som senast ske
Sådan begäran om omvandling kan som senast den 30 juni 2023. Begäran
om

senast ske senast den 30 juni 2020. omvandling, som ska vara
skriftlig och

Begäran om omvandling, som ska vara ange det antal preferensaktier
som ska

skriftlig och ange det antal omvandlas till stamaktier samt om begäran
preferensaktier som ska omvandlas inte omfattar hela innehavet, vilka
till stamaktier samt om begäran preferensaktier omvandlingen avser, ska
inte omfattar hela innehavet, vilka göras hos styrelsen. Bolaget ska
genast

preferensaktier omvandlingen avser, anmäla omvandlingen till
Bolagsverket för

ska göras hos styrelsen. Bolaget registrering i aktiebolagsregistret.
ska genast anmäla omvandlingen till Omvandlingen är verkställd när
Bolagsverket för registrering i registrering skett samt antecknats i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen avstämningsregistret.
är verkställd när registrering
skett samt antecknats i
avstämningsregistret.
§8 InlösenförbehållPå begäran av §8 InlösenförbehållPå begäran av ägare av
ägare av preferensaktie, och efter preferensaktie, och efter beslut av
beslut av styrelsen, när bolagets styrelsen, när bolagets utdelningsbara
utdelningsbara medel så medger, kan medel så medger, kan
aktiekapitalet i

aktiekapitalet i bolaget minskas, bolaget minskas, dock inte under
dock inte under minimiaktiekapitalet, genom inlösen av
minimiaktiekapitalet, genom inlösen preferensaktie. Sådan begäran ska
av preferensaktie. Sådan begäran framställas skriftligen, och tidigast den
ska framställas skriftligen, och 30 juni 2023, till bolagets styrelse som
tidigast den 30 juni 2020, till ska behandla frågan skyndsamt och besluta
bolagets styrelse som ska behandla om sådan minskning av aktiekapitalet för
frågan skyndsamt och besluta om det fall utdelningsbara medels så medger.
sådan minskning av aktiekapitalet Inlösenbeloppet ska uppgå till ett belopp
för det fall utdelningsbara medels motsvarande 13,03 kronor per
så medger. Inlösenbeloppet ska preferensaktie. Ägare av preferensaktie
uppgå till ett belopp motsvarande äger inte rätt till på preferensaktie
13,03 kronor per preferensaktie. belöpande och inte utbetalat
Ägare av preferensaktie äger inte Preferensbelopp efter begäran om inlösen
rätt till på preferensaktie av preferensaktie.
belöpande och inte utbetalat
Preferensbelopp efter begäran om
inlösen av preferensaktie.

För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag fordras för §7

- att beslutet biträds av 2/3 av de sammanlagt avgivna rösterna på
stämman

- minst hälften av alla stamaktier måste vara närvarande vid stämman
och

- 9/10 av de närvarande stamaktierna måste rösta för beslutet.
För giltigt beslut av ändringen av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag fordras för §8

- att minst hälften av alla preferensaktier ska närvara vid stämman
och

- minst 9/10 av de närvarande preferensaktierna ska rösta för
beslutet.

Efter ändringarna kommer bolagsordningen att ha den lydelse som
framgår av Bilaga 1).
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.