Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Scandi Standard: Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019

Ett år med stark tillväxt och förbättrat resultat

7 februari 2020

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2019 ökade med 12 procent
till 2 420 (2 166) MSEK. Nettoomsättningen ökade i alla segment.

· Justerat rörelseresultat[2)] var oförändrat 104 (104) MSEK,
motsvarande en marginal på 4,3 (4,8) procent.

· Periodens resultat minskade till 42 (74) MSEK. Resultat per aktie
minskade till 0,60 (1,11) SEK. Försämringen beror främst på högre
skattekostnad, men även ett något högre finansnetto och högre
jämförelsestörande poster i kvartalet.

· Operativt kassaflöde uppgick till 321 (230) MSEK. Förbättringen
kan hänföras till ett förbättrat rörelsekapital.

· Den räntebärande nettoskulden minskade med 335 MSEK från den 30
september 2019 till 2 200 MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 (2,00) SEK per aktie
motsvarande 147(131) MSEK.

· 2019 är det första räkenskapsåret som IFRS 16 Leasingavtal
tillämpas. Förändringen hanteras som en förändring i
redovisningsprinciper och jämförelsetalen har justerats. För
ytterligare information, se not 1 och Scandi Standard AB:s (publ)
årsredovisning för 2018, not 31.

[][][][][][][][]
MSEK Kv 4 Kv 4 För 2019 2018 [1)] För-ändring
2019 2018[1)] -ändring

Nettoomsättning 2 420 2 166 12% 9 891 8 797 12%
Justerad 185 168 10% 776 714 9%
EBITDA[2)]
Justerat 104 104 -1% 454 381 19%
rörelseresultat
(EBIT)[2)]
Jämförelsestörande -16 -13 -26% -30 -49 39%
poster[2)]
Rörelseresultat 87 91 -4% 424 333 28%
(EBIT)
Finansiella -20 -17 -19% -113 -99 -13%
intäkter och
kostnader
Resultat efter 67 74 -10% 312 233 34%
finansnetto
Skatt på periodens -25 -1 - -75 -33 -
resultat
Periodens resultat 42 74 -43% 237 200 18%
Justerad EBITDA 7,6% 7,7% - 7,8% 8,1% -
-marginal[2)]
Justerad 4,3% 4,8% - 4,6% 4,3% -
rörelsemarginal
(EBIT)[2)]
Resultat per 0,60 1,11 -46% 3,60 3,05 18%
aktie, SEK
Justerad 11,0% 9,7% - 11,0% 9,7% -
avkastning på
sysselsatt
kapital[2)]
Avkastning på eget 14,2% 13,2% - 14,2% 13,2% -
kapital
Operativt 321 230 39% 590 354 67%
kassaflöde
Räntebärande -2 -2 370 7% -2 200 -2 370 7%
nettoskuld 200

1) I förekommande fall justerat för förändrade redovisningsprinciper
enligt IFRS 16 Leasingavtal, se not 1 Redovisningsprinciper och
årsredovisningen för 2018, not 31.

2) Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 14.

Koncernchefens kommentar

Under 2019 har vi upplevt en stark tillväxt och ett förbättrat
resultat med en ökning av nettoomsättningen på 12 procent till 9 891
MSEK och en ökning av justerat rörelseresultat på 19 procent till 454
MSEK. I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 12 procent till
2 420 MSEK jämfört med föregående år och vi rapporterar ett justerat
rörelseresultat i nivå med föregående år om 104 MSEK.

Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark på alla våra
hemmamarknader. Under 2019 har försäljningstillväxten påverkats
positivt av de prishöjningar som genomförts som kompensation för
högre råvarupriser men även den underliggande försäljningstillväxten
fortsätter att vara betydligt högre än vår historiska tillväxttakt på
omkring 6-7 procent per år. Försäljningstillväxten påverkades
positivt av en blandning av marknadstillväxt, ökade marknadsandelar
och ett mer fördelaktigt produktutbud som ger högre
försäljningsvärde. Det är glädjande att även se en stark tillväxt
räknat i volym på 6 procent för helåret.

Vi fortsätter att se en mycket stark tillväxt inom produktkategorin
Ready-to-eat, som växte med 34 procent i fjärde kvartalet och med 31
procent för helåret 2019. Marknadssatsningar i kombination med
betydligt utbyggd kapacitet inom detta område har möjliggjort för oss
att ta del av den ökade efterfrågan i produktkategorin.
Nettoomsättningen har ökat från under 500 MSEK 2015 till 2 011 MSEK
2019. Ready-to-cook Kylda bidrog också med en stark tillväxt på 9
procent under fjärde kvartalet och med 12 procent för helåret. Liksom
tidigare kvartal utgör de mindre lönsamma produktkategorierna,
Ready-to-cook Frysta och Ready-to-cook Export, en minskande andel av
försäljningen jämfört med samma kvartal föregående år, trots viss
lagerutförsäljning i kvartalet.

När det gäller hållbarhet och livsmedelssäkerhet vill vi vara en
ledande aktör inom kycklingbranschen. För att säkerställa fortsatta
framsteg har vi satt ambitiösa långsiktiga mål med tydliga
milstolpar. Jag ser fram emot att fortsatt berätta om våra framsteg
från en redan hög nivå inom detta område framöver. Som ett exempel
har foderåtgången minskats sedan 2018 med 7 200 ton. Det innebär att
vi har sparat omkring 250 lastbilstransporter med foder. Det
motsvarar samtidigt en minskad odlingsareal på 1 100 hektar som
frigjorts för annan användning.

Under de senaste åren har vi ökat marknadsandelarna på våra
hemmamarknader genom att introducera nya innovativa och hälsosamma
produkter och genom vårt fokus på hållbarhetsarbetet. Jag är
övertygad om att detta kommer fortsätta att vara fördelaktigt för oss
och möjliggöra en fortsatt uthållig tillväxt. Scandi Standard har en
unik position jämfört med konkurrenterna på våra hemmamarknader. Vi
har en god geografisk spridning, en organisation med hög kompetens
och en solid struktur.

Som tidigare kommunicerats har en betydande del av årets investeringar
gjorts i Irland. Dessa investeringar är en del av det
investeringsprogram som identifierades i samband med förvärvet 2017.
Programmet är inriktat på ökad effektivitet, förbättrad djurvälfärd,
förbättrad livsmedelssäkerhet och bättre kapacitet. För koncernen som
helhet uppgick investeringarna till 419 MSEK under 2019, vilket är
högre än tidigare kommunicerats, främst beroende på tidigareläggning
av vissa investeringar. För 2020 förväntar vi oss investeringar på
motsvarande nivå för hela koncernen för att möjliggöra ytterligare
tillväxt och marginalförbättringar.

Under fjärde kvartalet minskade vår räntebärande nettoskuld med 335
MSEK till 2 200 MSEK jämfört med utgången av tredje kvartalet 2019.
Minskningen berodde främst på säsongsmässigt lägre rörelsekapital och
större utnyttjande av rörelsekapitalfinansiering tillsammans med
vissa temporära effekter. Operativt kassaflöde för helåret 2019 var
590 MSEK jämfört med 354 MSEK föregående år. Vi är fortsatt fast
beslutna att finna en god balans mellan att återföra medel till
ägarna och att återinvestera i lönsam tillväxt. Inför årsstämman 2020
har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning på 147 MSEK,
motsvarande 2,25 SEK per aktie.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringarna i vår bransch
och bedömer att vi är väl positionerade för att delta i
konsolideringen av den europeiska kycklingmarknaden. Förvärv kan
skapa betydande fördelar för hela koncernen genom utbyte av best
practice med ökad effektivitet och hållbar verksamhet som resultat
samt bidra till stabilare intjäning.

Scandi Standard har en bra position med en solid affärsmodell med
hållbart producerade och hälsosamma produkter. Efter den starka
tillväxten under 2019 förväntar vi oss en måttlig utveckling kommande
kvartal. Det möjliggör ett ökat fokus på åtgärder som syftar till att
förbättra marginalerna.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas den 7 februari 2020 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: +1 646 664 1960
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på
www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av
telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på www.scandistandard.com.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Julia Lagerqvist, CFO: +46 72 402 84 02
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Finansiell kalender

12 maj 2020
· Årsstämma 12 maj 2020
· Rapport för första kvartalet 2020 26 augusti 2020
· Rapport för andra kvartalet 2020 4 november 2020
· Rapport for tredje kvartalet 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt EU:s missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 7 februari 2020 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandi-standard/r/rapport-for-fjarde-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/7156/3029633/1189757.pdf
https://mb.cision.com/Public/7156/3029633/931c3aa5e1c7349a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.