Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Scandi Standard: Rapport för första kvartalet 2020

Stark operativ prestation - trots Covid-19 pandemi

12 maj 2020

·
Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 ökade med 1 procent till 2
479 (2 458) MSEK. Nettoomsättningen ökade i alla segment utom i
Danmark.

· Justerat rörelseresultat[1)] ökade till 117 (110) MSEK,
motsvarande en marginal på 4,7 (4,5) procent.

· Periodens resultat minskade till 35 (72) MSEK. Resultat per aktie
minskade till 0,51 (1,11) SEK. Minskningen beror främst på högre
jämförelsestörande poster i kvartalet, varav 27 MSEK relaterade till
Covid-19 pandemin, men även ett något sämre finansnetto, främst
hänförligt till valutakurseffekter.

· Operativt kassaflöde uppgick till 95 (41) MSEK. Ökningen kan
främst hänföras till förbättrat rörelsekapital.

· Den räntebärande nettoskulden minskade med 66 MSEK från den 31
december 2019 till 2 134 MSEK.

[][][][][][]
MSEK Kv 1 Kv 1 2019 Förändring Rullande 12 m 2019
2020
Nettoomsättning 2 479 2 458 1% 9 911 9 891
Justerad EBITDA[1)] 200 190 5% 786 776
Justerat 117 110 6% 461 454
rörelseresultat
(EBIT)[1)]
Jämförelsestörande -42 - - -72 -30
poster[1)]
Rörelseresultat (EBIT) 75 110 -32% 389 424
Finansiella intäkter -33 -21 57% -125 -113
och kostnader
Resultat efter 41 89 -54% 264 312
finansnetto
Skatt på periodens -6 -17 -64% -64 -75
resultat
Periodens resultat 35 72 -51% 199 237
Justerad EBITDA 8,1% 7,7% - 7,9% 7,8%
-marginal[1)]
Justerad 4,7% 4,5% - 4,7% 4,6%
rörelsemarginal
(EBIT)[1)]
Resultat per aktie, 0,51 1,11 -54% 3,00 3,60
SEK
Justerad avkastning på 10,8% 9,9% - 10,8% 11,0%
sysselsatt kapital[1)]
Avkastning på eget 11,0% 14,1% - 11,0% 14,2%
kapital
Operativt kassaflöde 95 41 133% 644 590
Räntebärande -2 -2 411 -11% -2 134 -2 200
nettoskuld 134

[1][)] Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 11.

Koncernchefens kommentar

Koncernen rapporterar ett starkt justerat rörelseresultat för det
första kvartalet 2020. Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 2
479 MSEK och justerat rörelseresultat ökade med 6 procent till 117
MSEK, jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen
påverkades dock negativt av de prisjusteringar som implementerades
under senare delen av 2019 som kompensation för lägre råvarupriser
för foder. Det justerade rörelseresultatet förbättrades drivet av
högre volymer, vilket reflekterar en stark efterfrågan på våra
produkter.

Mot slutet av kvartalet började effekterna av Covid-19 pandemin att
påverka verksamheten. Under april ökade försäljningen till
Dagligvaruhandeln med 7 procent, då konsumenterna spenderar mer tid
hemma. Motsvarande minskade försäljningen till Restaurang och
Storhushåll med ca 30 procent. Tack vare en bestående efterfrågan på
våra produkter är det glädjande att kunna rapportera att
försäljningen i de olika säljkanalerna i stort sett kompenserat
varandra och att priserna på våra inhemska marknader i allmänhet
förblir opåverkade.

Scandi Standards nettoomsättning för säljkanalerna är normalt fördelad
med 60 procent till lokal Dagligvaruhandel och 20 procent till
Restaurang och Storhushåll. Koncernen har genomfört kraftfulla
åtgärder för att hantera produktionskapaciteten för de respektive
säljkanalerna samt planerat för alternativ försäljning av vissa
kundspecifika produkter som redan finns i lager. Vi har ökat
produktionskapaciteten för vissa produktionsanläggningar och
produktionslinjer fokuserade på Dagligvaruhandeln och temporärt
stängt ner produktionslinjer fokuserade på Restaurang och
Storhushåll. Trots att vi ser en viss återgång till det normala i
takt med att karantäner hävs, förväntar vi oss att denna situation
kommer att kvarstå under en tid.

Koncernen redovisar jämförelsestörande poster relaterade till Covid-19
pandemin om 27 MSEK i första kvartalet, främst hänförliga till
kostnader inom Restaurang och Storhushåll för varulagernedskrivning
och för temporär stängning av produktionslinje, samt reserv för
kundförluster.

Koncernen har en robust balansräkning, en solid finansiering och
betydande utrymme i förhållande till de finansiella kovenanterna i
låneavtalen vid tidpunkten för avgivande av denna delårsrapport. Som
en försiktighetsåtgärd för att trygga koncernens likviditet om
utvecklingen skulle försämras har styrelsen beslutat att inte föreslå
någon utdelning till årsstämman 2020, vilket innebär att det förslag
till utdelning på 147 MSEK som tillkännagavs i bokslutskommunikén
2019 har dragits tillbaka. Investeringar kommer att begränsas tills
vidare och den förväntade investeringsnivån på 420 MSEK har
reducerats till 300 MSEK under 2020. Vidare har vi förlängt
kreditfaciliteter om 200 MSEK och avtalat om tilläggsfinansiering om
200 MSEK med våra finansiärer.

Jag är stolt över det sätt som vår organisation snabbt har kunnat
anpassa sig till rådande omständigheter. Jag är trygg med att
kombinationen av genomförda operationella och finansiella åtgärder
skapar förutsättningar för stabilitet och optimerat resultat även
framgent i dessa utmanande tider.

Jag vill tacka alla våra anställda för deras flexibilitet och hårda
arbete för att säkerställa nödvändig livsmedelsförsörjning till våra
kunder i Norden, Irland och för våra exportkunder. Trots den
nuvarande sjukfrånvaron som är högre än normal i hela koncernen och
ökad övertid som följd har vi hittills haft en stabil produktions-
och leveranskapacitet med bibehållna goda resultatmarginaler. Våra
kunder har också visat uppskattning för detta. Våra anställdas
säkerhet och välbefinnande kommer alltid att vara vår högsta
prioritet och flera åtgärder inklusive förhöjda hygienåtgärder har
implementerats för att skydda vår personal.

Under det första kvartalet avslutade vi ett omfattande strategiskt
arbete för att identifiera den optimala vägen framåt på medel till
lång sikt Genom stort engagemang i vår organisation är jag övertygad
om att de bästa idéerna som identifierades i arbetet tillvaratogs och
förfinades genom bra diskussioner och analyser. Givet de hittills
begränsade konsekvenserna av Covid-19 pandemin för koncernen
förväntar jag mig att vi kan starta och planera för att exekvera på
strategin utan större dröjsmål. Vi redovisar kostnader om 16 MSEK för
strategiprojektet som jämförelsestörande poster i första kvartalet.

Som en följd av det strategiska arbetet har vi beslutat att öka vårt
fokus på att utveckla produktkategorierna Ready-to-cook (RTC) och
Ready-to-eat (RTE) och att senare under året ändra
segmentsrapportering i enlighet med detta.

Trots turbulens i vår omvärld fortsätter vi att kontinuerligt följa de
strukturella förändringarna och möjligheterna i vår bransch. Som ett
resultat av det strategiska arbetet är jag övertygad om att vi är väl
lämpade för förvärv inom vår bransch. Förvärv kan skapa betydande
fördelar för hela koncernen genom utbyte av best practice och ökad
effektivitet och hållbar verksamhet som resultat samt bidra till
stabilare intjäning.

Det är tillfredsställande att kunna rapportera ett bra kvartal med en
stark operativ prestation och en god motståndskraft mot den pågående
Covid-19 pandemin. Som ledande producent av prisvärda
kycklingbaserade produkter med försäljning främst genom den växande
dagligvaruhandeln har Scandi Standard haft en bra start på andra
kvartalet 2020. Givet inga stora oförutsedda förändringar de kommande
månaderna är Scandi Standards avsikt att ompröva sina nuvarande
försiktighetsåtgärder gällande koncernens likviditet.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas den 12 maj 2020 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: +1 646 664 1960
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på
www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av
telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på www.scandistandard.com.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Julia Lagerqvist, CFO: +46 72 402 84 02
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Finansiell kalender

15 maj 2020
·
Årsstämma 2020
26 augusti 2020
· Rapport för andra kvartalet 2020
4 november 2020
· Rapport for tredje kvartalet 2020
11 februari 2021
· Rapport för fjärde kvartalet 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt EU:s missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2020 kl. 7.30.

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade
livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar,
marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de
välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm
och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi
är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på
över 9 miljarder kronor. För mer information se
www.scandistandard.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandi-standard/r/rapport-for-forsta-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/7156/3109154/1245931.pdf
https://mb.cision.com/Public/7156/3109154/99c053162b2a7dea.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.