Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-16

Scandi Standard: Scandi Standard ansöker om börsnotering

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT
ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard" eller "Bolaget"), och
CapVest genom Kansas Holding B.V. och Lantmännen genom Lantmännen
Kycklinginvest AB (publ) (tillsammans "Huvudägarna") har beslutat att
genomföra en ägarspridning av Scandi Standards aktier genom en
börsnotering av Bolaget ("Erbjudandet"). Styrelsen för Scandi
Standard har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ
OMX Stockholm.

Scandi Standard är det marknadsledande skandinaviska livsmedelsbolaget
inom segmentet för kycklingbaserade livsmedelsprodukter, med
verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget är fokuserat på
produktion och försäljning av närproducerade kycklingbaserade
livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Produkterna säljs under egna
varumärken med stark varumärkeskännedom samt genom ett brett private
label-erbjudande. I Sverige och Danmark bedrivs verksamheten under de
ledande varumärkena Kronfågel och Danpo och i Norge under
utmanarvarumärket Den Stolte Hane.

Under 2013 proforma uppgick Bolagets nettoomsättning till 5 192
miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar,
justerat för poster av engångskaraktär (justerad EBITDA) till 479
miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning har sedan 2011 ökat med i
genomsnitt cirka 4 procent per år samtidigt som den justerade
EBITDA-marginalen har ökat från 6,3 procent för 2011 till 9,2 procent
för 2013 proforma. Scandi Standards huvudkontor är beläget i
Stockholm.

Erbjudandet i korthet [1]

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till
institutionella investerare i Sverige och internationellt.

· Erbjudandet omfattar totalt 27 438 723 aktier i Scandi Standard
som erbjuds av de säljande aktieägarna, motsvarande 45 procent av det
totala antalet aktier i Bolaget.

· Om Huvudägarna väljer att utöka Erbjudandet fullt ut och om
övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet
totalt 39 633 712 aktier, motsvarande 65 procent av det totala
antalet aktier i Bolaget.

· Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom
intervallet 33-40 kronor per aktie ("Erbjudandepriset"), motsvarande
ett marknadsvärde för Scandi Standards aktier om cirka 2 049-2 402
miljoner kronor.

· Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar kommer att
offentliggöras idag den 16 juni 2014 på Bolagets hemsida
(www.scandistandard.com).

Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard,
kommenterar:

Scandi Standard är väl positionerat för att ta tillvara på den
förväntade framtida tillväxten i den skandinaviska marknaden för
kycklingbaserade livsmedelsprodukter. Bolaget har etablerat en stark
marknadsposition med en historik som sträcker sig 60 år tillbaka i
tiden. Därtill är vi stolta över att kunna erbjuda produkter som
ligger i linje med starka konsumenttrender såsom hälsosam livsstil,
bekvämlighet och prismedvetenhet. Detta i kombination med våra
välkända varumärken, vår erfarna ledningsgrupp, vår starka styrelse
och vår innovativa kultur, gör att vi ser med tillförsikt på Bolagets
framtida utveckling. I dagsläget är kycklingkonsumtionen per capita i
Sverige och Norge lägre än i många andra utvecklade länder. Vi har
därför satt upp ett mål att få skandinaver att äta kyckling en gång
mer per vecka, vilket skulle skapa väsentliga tillväxtutsikter för
Scandi Standard.

Per Harkjaer, styrelseordförande för Scandi Standard, kommenterar:
Scandi Standard är ett stabilt bolag med ett starkt kassaflöde och en
ledande position på marknaden. Jag ser stora möjligheter för Scandi
Standard att under de kommande åren utveckla och växa den
skandinaviska kycklingmarknaden mot internationella nivåer. Med sin
starka marknadsnärvaro, effektiva produktion och högt ansedda och
välkända varumärken är Scandi Standard en attraktiv partner för
dagligvaruhandlare och livsmedelsbolag som vill växa med aktuella
konsumenttrender. Utifrån den utveckling som Scandi Standard hittills
uppvisat har Bolaget också stora möjligheter att fortsätta driva
vinsttillväxt genom fortsatta produktionsförbättringar och optimering
av inköp. Styrelsen bedömer att tiden är rätt för en notering av
Scandi Standard och vi ser fram emot att arbeta med nya aktieägare
för att fortsätta att stödja Bolaget.

Kate Briant, partner CapVest (Kansas Holding B.V.), kommenterar:
Börsnoteringen är en viktig milstolpe för Scandi Standard. Den
möjliggör en flexibel och långsiktig kapitalstruktur för Bolaget och
en plattform för att förverkliga strategiska tillväxtmöjligheter
samtidigt som den möjliggör för CapVest att fortsätta delta i Scandi
Standards framtida utveckling.

Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen, kommenterar:
De skandinaviska marknaderna för kycklingbaserade livsmedelsprodukter
visar en stark underliggande tillväxt, driven av hälso- och
prismedvetenhet samt produktinnovation. Lantmännen anser att Scandi
Standard är unikt positionerat för att fortsätta dra nytta av dessa
övergripande trender. Lantmännen ser det som positivt att externa
investerare kan ta del av den förväntade framtida framgången för en
marknadsledande aktör på den växande skandinaviska kycklingmarknaden.

Pressträff
Idag, den 16 juni 2014, bjuder Scandi Standard och Leif Bergvall
Hansen, vd och koncernchef, in till lunchpresentation av Bolaget för
media och analytiker. Ingen föranmälan krävs. Tid: 12:00-13:00.
Plats: Scandi Standards huvudkontor, Franzéngatan 5, 6 tr.,
Stadshagen, Stockholm.

För ytterligare information kontakta
Leif Bergvall Hansen, vd och koncernchef för Scandi Standard, telefon:
+45 22 10 05 44

Jonny Mason, ekonomi- och finansdirektör för Scandi Standard, telefon:
+45 22 77 86 18

Patrik Linzenbold, ansvarig för investerarrelationer för Scandi
Standard, telefon: +46 708 25 26 30

Erbjudandet

· Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till
institutionella investerare i Sverige och internationellt.

· Erbjudandet innefattar försäljning av aktier främst erbjudna av
Huvudägarna. Därtill kommer vissa av de ledande befattningshavarna
som äger aktier i Bolaget att sälja delar av sina aktieinnehav för
att finansiera skatt som uppkommer med anledning av Erbjudandet.

· Erbjudandet omfattar totalt 27 438 723 aktier i Scandi Standard,
motsvarande 45 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

· Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet och
sälja ytterligare högst cirka 12 procent av det totala antalet aktier
i Bolaget, motsvarande 7 025 374 aktier.

· Huvudägarna kommer att utfärda en övertilldelningsoption om högst
5 169 615 ytterligare aktier, motsvarande högst 15 procent av det
totala antalet aktier i Erbjudandet, för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

· Om Erbjudandet utökas maximalt av Huvudägarna och
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala
antalet aktier som omfattas av Erbjudandet till 39 633 712 aktier,
motsvarande 65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

· Det slutliga Erbjudandepriset kommer att fastställas genom ett
anbudsförfarande och kommer därmed att vara baserat på efterfrågan
från institutionella investerare.

· Erbjudandepriset förväntas fastställas inom intervallet 33-40
kronor per aktie och det slutliga Erbjudandepriset förväntas
offentliggöras omkring den 27 juni 2014. Det slutliga
Erbjudandepriset till allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga
40 kronor per aktie.

· Givet prisintervallet i Erbjudandepriset, att Erbjudandet utökas
maximalt och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, värderas
Erbjudandet till totalt 1 332-1 562 miljoner kronor. Det totala
marknadsvärdet av Scandi Standards aktier kommer att uppgå till cirka
2 049-2 402 miljoner kronor.

· Anmälningsperioden för allmänheten är 17-25 juni 2014 och
anbudsperioden för institutionella investerare är 17-26 juni 2014.

· Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm förväntas vara den 27
juni 2014 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "SCST".
Förväntad likviddag för Erbjudandet är 2 juli 2014.

· Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") och Danske Bank
A/S, Danmark, Sverige filial ("Danske Bank") är Joint Lead Managers
och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. DNB Markets, en del
av DNB Bank ASA, Sverige filial ("DNB Markets") är Co-Lead Manager i
samband med Erbjudandet.

Bakgrund och motiv
Scandi Standard är den ledande skandinaviska producenten av
kycklingbaserade livsmedel. Bolaget har en bred produktportfölj som
inkluderar starka lokala varumärken (Kronfågel i Sverige, Danpo i
Danmark och Den Stolte Hane i Norge) och ett brett private
label-utbud.

Bolagen inom koncernen har vart och ett en lång historia på sina
respektive marknader. Kronfågel Holding AB, som har bestått av
Kronfågel AB i Sverige och Danpo A/S i Danmark sedan 1995, har under
de senaste nio åren ägts av Lantmännen. Under 2013 gick Kronfågel
Holding AB samman med Cardinal Foods AS för att forma Scandi
Standard. CapVest och Lantmännen investerade tillsammans i det
nybildade Bolaget. Det nya Bolaget blev därmed den ledande aktören på
den skandinaviska kycklingmarknaden med en nettoomsättning 2013 pro
forma om cirka 5,2 miljarder kronor.

Den nya koncernstrukturen har gett bolagen inom Scandi Standard de
rätta förutsättningarna för att utveckla verksamheterna på var och en
av de inhemska marknaderna såväl som internationellt. Scandi Standard
har lanserat flera innovativa nya livsmedelsprodukter på Bolagets
marknader samt ökat effektiviteten i Bolagets organisation och
produktion genom utbyte och implementering av förbättrade
produktionsmetoder och strategiska investeringar. Därtill har
Bolagets styrelse och ledning även förstärkts ytterligare. Scandi
Standard har därmed etablerat en solid plattform i en marknad med
attraktiva utsikter och Bolaget har även en väldefinierad strategi
för att utveckla verksamheterna och driva tillväxt samt förbättra
lönsamheten under de kommande åren.

Huvudägarna, styrelsen och ledningen bedömer att tiden är rätt för en
notering av Scandi Standard. Huvudägarna kommer att fortsätta att
inneha väsentliga innehav i Bolaget efter Erbjudandet, och kommer
därmed fortsätta att bidra till Bolagets framtida utveckling.

Huvudägarna och styrelsen förväntar sig att Erbjudandet och noteringen
kommer att stödja strategin för att utveckla Bolagets verksamhet och
driva tillväxt och förbättrad lönsamhet och bidra till ökad
uppmärksamhet och varumärkesmedvetenhet bland nuvarande och
potentiella kund...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.