Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Scandic Hotels Group AB: Kommuniké från Scandics extra bolagsstämma

Scandics extra bolagsstämma hölls torsdagen den 28 maj 2020 i
Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga
förslag som styrelsen lagt fram.

Ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital, samt att
göra vissa mindre redaktionella förändringar. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att registrera hos Bolagsverket den bolagsordning
som bolagsstämman antagit vars gränser för det lägsta och högsta
antalet aktier i bolaget är förenligt med det totala antalet aktier i
bolaget efter genomförandet av den företrädesemission som styrelsen
beslutat om under förutsättning av den extra bolagsstämmans
godkännande. Följande tre alternativ till huvudsaklig ändring av
bolagsordning har antagits av bolagsstämman:

Alternativ 1

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras
från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst
28 125 000 kronor och högst 112 500 000 kronor. Bolagsordningens § 4
får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 28 125 000 kronor och högst
112 500 000 kronor."

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier
ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 112 500
000 och högst 450 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande
lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 112 500 000 och högst 450
000 000."

Alternativ 2

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras
från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst
112 500 000 kronor och högst 450 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4
får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 112 500 000 kronor och högst
450 000 000 kronor."

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier
ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 450 000
000 och högst 1 800 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande
lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 450 000 000 och högst 1 800
000 000."

Alternativ 3

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras
från lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor till lägst
450 000 000 kronor och högst 1 800 000 000 kronor. Bolagsordningens §
4 får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 450 000 000 kronor och högst
1 800 000 000 kronor."

Det beslutades även att bolagsordningens gränser för antalet aktier
ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 1 800
000 000 och högst 7 200 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed
följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 800 000 000 och högst 7
200 000 000."

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 29 april
2020 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som
offentliggjordes den 25 maj 2020 innebär de av styrelsen fastställda
villkoren för emissionen att varje aktie i bolaget som innehas på
avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 1 juni
2020, berättigar till en teckningsrätt och att sju teckningsrätter
ger rätt till teckning av sex nya aktier. Teckningskursen har
fastställts till 20 kronor per aktie, vilket motsvarar en
emissionslikvid om cirka högst 1 765 miljoner kronor före avdrag för
transaktionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 3 juni
2020 - 17 juni 2020, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan öka med
högst 22 068 229,50 kronor genom en emission av högst 88 272 918 nya
aktier. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att
finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 1 juni
2020.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de
fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolaget
hemsida, www.scandichotelsgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528 006

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 13:45 CEST.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell
i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är
ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla
områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer
att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare
är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom
hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna
i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.scandichotelsgroup.com (https://www.scandichotelsgroup.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/kommunike-fran-scan...
https://mb.cision.com/Main/13379/3122316/1255252.pdf

Författare Cision News