Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Scandic Hotels Group AB: Scandic offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Ej för spridning, offentliggörande eller distribution i Australien,
Kanada, Japan eller USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande
att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller
säljas i USA utan registrering hos United States Securities and
Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från
registreringskraven i enlighet med vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933. Emittenten av värdepappren avser inte att
registrera någon del av erbjudandet i USA eller genomföra ett
offentligt erbjudande av teckningsrätterna eller aktierna i USA.

Scandic Hotels Group AB (publ) ("Scandic" eller "Bolaget") meddelar
att prospekt avseende Scandics företrädesemission
("Företrädesemissionen") har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.scandichotelsgroup.com/sv/investerare/ samt på Handelsbankens
webbplats www.handelsbanken.se/prospekt, DNB:s webbplats
www.dnb.no/emisjoner och Nordeas webbplats www.nordea.se/prospekt.

Prospektet kommer skickas per post till Scandics direktregistrerade
aktieägare och prospektet kan även beställas från Scandic per e-mail:
ir@scandichotels.com med vissa legala begränsningar. Prospektet och
all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer även
att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats
www.scandichotelsgroup.com/sv/investerare/.

Rådgivare

Goldman Sachs International och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA,
filial Sverige, agerar Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners, Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank Abp,
filial i Sverige, agerar Joint Bookrunners, och Vinge och Nord
Advokater agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med
Företrädesemissionen. Goldman Sachs International, DNB Markets, en
del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ)
och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerade Joint Financial
Advisers till Scandic avseende Bolagets finansieringsalternativ.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 75 89 72

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 1 juni 2020 kl. 19:30 CEST.

Viktig information

Detta meddelande innehåller inte, eller är inte en del av, ett
erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa eller
teckna värdepapper i USA, i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") eller i någon annan jurisdiktion.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA utan registrering eller
tillämpning av undantag från, eller i en transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act.

Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller
att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Alla
offentliga erbjudanden av värdepapper i USA kommer att lämnas genom
ett prospekt som kommer att innehålla detaljerad information om
Bolaget och dess ledning samt finansiella rapporter. Detta meddelande
lämnas inte i, och meddelandet får inte distribueras eller skickas
till USA.

Detta meddelande är inte ett prospekt i Prospektförordningens mening.
Varje förvärv av värdepapper i Scandic i Företrädesemissionen bör
endast göras på grundval av den information som finns i det formella
prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen och som
godkänts av Finansinspektionen den 1 juni 2020 ("Prospektet") och
eventuella tillägg eller ändringar av detta. Prospektet avseende
Företrädesemissionen innehåller detaljerad information om Scandic och
dess ledning samt finansiella rapporter och annan finansiell
information. Prospektet är tillgängligt på Scandics kontor på
adressen ovan.

Erbjudanden till allmänheten är tillåtna i Sverige, Danmark, Norge och
Finland från och med dagen för Prospektets godkännande av den
behöriga myndigheten i Sverige och de behöriga myndigheterna i andra
medlemsstater i EES har notifierats i enlighet med
Prospektförordningen ("Prospektets offentliggörande"), till och med
likviddagen.

I andra länder inom EES, samt innan Prospektets offentliggörande,
riktar och adresserar sig detta meddelande och erbjudande endast till
personer i medlemsstater inom EES som är "Kvalificerade investerare"
i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen. Värdepapperen
är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller
avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana
värdepapper kommer att riktas till Kvalificerade investerare.
Personer som inte är Kvalificerade investerare får inte förlita sig
på eller åberopa detta meddelande i någon medlemsstat inom EES.

Med "Prospektförordningen" avses den vid var tid gällande
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och omfattar
alla relevanta implementeringsåtgärder i den relevanta Medlemsstaten.

Innan Prospektets offentliggörande är detta meddelande endast avsett
för distribuering till och riktar sig endast till personer som (i)
har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom artikel 19(5) i den den vid var tid gällande brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern"), (ii) är personer vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) ("enheter med hög nettoförmögenhet, ej registrerade
organisationer etc") i Ordern, (iii) befinner sig utanför
Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka detta meddelande,
till den del det utgör en inbjudan eller uppmaning att delta i en
investeringsaktivitet (enligt avsnitt 21 i Financial Services and
Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av
värdepapper eller i övrigt, lagligen får delges till eller bringas
att kommuniceras till eller som annars kan motta detta meddelande på
grund av att avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000
inte är tillämplig (alla sådana personer benämns tillsammans
"relevanta personer"). Detta meddelande är endast riktat till
relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får
inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras
med relevanta personer.

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell
i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är
ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla
områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer
att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare
är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom
hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna
i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.scandichotelsgroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandic-hotels-group-ab/r/scandic-offentliggo...
https://mb.cision.com/Main/13379/3125683/1257516.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.