Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): Genomförandet av tillväxtplanen fortsätter - grön obligation om 700 MSEK emitterad

Scandinavian Biogas delårsrapport, april-juni 2021

Väsentliga händelser andra kvartalet 2021

 • Placerat senior grön säkerställd företagsobligation om 700 MSEK under ett ramverk om 1 200 MSEK.
 • Erhållit revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK.
 • Utbyggnaden av den norska anläggningen för flytande biogas (LBG) i Skogn har startat.
 • Affärsområde Norge har uppnått produktionsrekord med 29 GWh.

 

Resultat andra kvartalet 2021

 • Såld energi ökade med 12,8% och uppgick till 92,6 (82,1) GWh.
 • Totala intäkter ökade med 19,4 % och uppgick till 110,2 (92,3) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 96,0 (77,4) MSEK, motsvarande ökning med 24,0%.
 • EBITDA uppgick till 21,5 (5,8) MSEK. · Operativ EBITDA uppgick till 21,5 (13,2) MSEK.
 • Operativ EBITDA % var 20,5 (15,8) % · Resultat efter skatt uppgick till -27,6 (-37,4) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,90 (-2,23) SEK.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick i kvartal 2 till 19,8 (26,6) MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tillväxtprojektet i Mönsterås har förnyat ansökan om ett investeringsbidrag på 155 MSEK, eftersom Naturvårdsverkets maxtid för tidigare beviljat stöd om 108 MSEK passerats.
 • Det fleråriga avtalet som tidigare signerats mellan koncernen och en kund i Europa om leverans av flytande biogas (LBG) från Sverige har uppdaterats. Samtidigt har ett nytt flerårigt avtal signerats med samma kund i Europa om leverans av LBG från Norge. Leveranser om LBG estimeras påbörjas i andra halvåret 2022 från Norge. Det är en viktig del av Scandinavian Biogas strategi att utöka leveranser av flytande biogas

 

Passerade strategiskt viktiga milstolpar

Andra kvartalet blev ett händelserikt kvartal och vi tog flera viktiga steg för att uppnå vårt produktionskapacitetsmål för biogas på minst 700 GWh år 2024. En helt avgörande milstolpe var säkerställandet av finansieringen med bland annat placeringen av en grön företagsobligation på 700 MSEK samt ett avtal om en kreditfacilitet på ytterligare 300 MSEK. Finansieringen öppnar för strategiskt viktiga investeringsbeslut i Stockholmsregionen.

Ett annat och minst lika viktigt arbete i kvartalet har handlat om opinionsbildning och samtal med politiker om biogasens fördelar och positiva bidrag till ett fossilfritt samhälle. Samhällsdebatten är för ensidig då den i för stor grad fokuserar på utsläpp vid användning, dvs de mäter utsläpp vid avgasröret, utan att tänka på fordonets totala utsläpp över hela livscykeln. Forskningen1) visar att biogas för vissa användningsområden har en överträffad miljöfördel jämfört med "grön" eldrift. Stortinget i Norge beslöt i maj att biogas och vätgas ska likställas med grön el.

Operativt utvecklades produktionsvolymen positivt och såld GWh ökade med 12,8 procent och uppgick till 92,6 (82,1) GWh. Försäljningsvolymen var fortsatt påverkad av pandemin genom en något lägre efterfrågan i Sverige medan den norska verksamheten satte nytt produktionsrekord.

Totala rörelseintäkter i kvartalet ökade med 19,4 procent och uppgick till 110,2 MSEK. Operativ EBITDA ökade med 62,2 procent och uppgick till 21,5 MSEK motsvarande en marginal på 20,5 procent.

Den svenska verksamheten påverkas fortsatt av covid-19 och har ett lägre kapacitetsutnyttjande till

följd av något lägre tillgång på avfallsvolymer och lägre efterfrågan på biogas. Vi har ansökt om svenskt biogasproduktionsstöd för 2021 som utbetalas under en 9-månadersperiod (april-december 2021). För andra kvartalet intäktsförde vi 5,3 MSEK i biogasstöd. Vi förbereder investeringsbeslut avseende utökad produktionskapacitet samt flytandegörning av producerad biogas i Södertörn.

Tillverkningen av flytande biogas (LBG) i Norge är i full produktion och nådde produktionsrekord på 29 GWh för andra kvartalet. Investeringsprojektet, Skogn II, som ska vara i drift andra halvåret 2022, löper på enligt plan. Ekdalens Biotransporter hade ett svagt kvartal beroende på en specifik kunds förändrade transportbehov.

Verksamheten i Korea utvecklades något sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade något beroende på planerade underhållsåtgärder. Operativ EBITDA var även den något lägre jämfört med föregående år.
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
 

Emittering av grön företagsobligation om 700 MSEK samt kreditfacilitet om 300 MSEK
8 juni 2021 emitterades en senior grön säkerställd företagsobligation med nominellt belopp på 700 MSEK inom en ram om 1 200 MSEK och med en löptid på 5 år. Samma dag som emissionen skedde återköptes ett nominellt belopp om 63,8 MSEK. Samtidigt erhölls också en revolverande kreditfacilitet upp till 300 MSEK

Stegvis återhämtning av sålda volymer
Såld energi uppgick till 92,6 (82,1) GWh vilket är en positiv återhämtning sedan pandemins start. Ökningen i såld volym är främst hänförlig till Norge och Sverige.

Biogasstöd kan återigen erhållas
Svenska biogasproduktionsstödet uppgår under 2021 till 200 MSEK och kan återigen sökas från april efter uppehållet i första kvartalet. Ledningens bedömning är fortsatt att totalt stöd för 2021 för bolaget kommer vara enligt förväntan men att det erhålls under nio månader i stället för tolv då ingen rätt till stödet fanns under första kvartalet.

Norge når produktionsrekord
Såld energi i Norge uppgick till 29,1 (16,8) GWh vilket innebär produktionsrekord. Stabiliseringsåtgärderna i tidigare kvartal har varit framgångsrika.

 

Matti Vikkula, Koncernchef, Scandinavian Biogas
 

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 23 juli 2021 kl. 07:30 (CEST).
1) Källa: https://gmobility.eu/what-is-well-to-wheel/, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921001562#

För mer information:

Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas, +46-70 597 9938
Anna Budzynski, CFO Scandinavian Biogas, +46 70 043 42 13

Författare Cision