Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Scandinavian Enviro Systems: Emissionsutfall i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) - tillförs cirka 84,5 MSEK genom före...

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har
slutfört den företrädesemission som offentliggjordes den 26 oktober
och godkändes på en extra bolagsstämma den 27 november 2018.
Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80 procent där cirka 37
procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 2 procent tecknades
utan stöd av uniträtter och cirka 41 procent tecknades av
emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka
84,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan
tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enviro med 8 449
224,96 SEK genom utgivande av 211 230 624 aktier. Efter nyemissionen
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 13 729 990,56 SEK och antalet
aktier kommer att uppgå till 343 249 764 aktier efter registrering
hos Bolagsverket av företrädesemissionen. Dessutom emitteras 211 230
624 teckningsoptioner som berättigar innehavaren till teckning av en
(1) ny aktie. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 2
september och den 13 september 2019. Lösenbeloppet för
teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First
Norths officiella kurslista under perioden från och med 15 augusti
2019 till och med 29 augusti 2019, dock inte lägre än 0,40 SEK och
inte högre än 1,00 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel
på Nasdaq First North efter dess att registrering av
Företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

Efter nyemissionen har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till
11 116 556 aktier vilket motsvarar 3,2 procent av Bolaget. Vidare har
tidigare storägare Pegroco Invest AB ökat sitt innehav till 26 015
172 aktier, vilket motsvarar 7,6 procent av Bolaget.

- Vi ser fram emot att realisera den nya affärsmodellen baserat på den
marknadsutveckling vi erfar. Emissionens första del ger oss mycket
goda förutsättningar att etablera oss i nästa fas som innefattar
etablering av anläggningar med ägande. Vi önskar befintliga och nya
aktieägare en riktigt god jul och ett gott nytt år, säger Thomas
Sörensson, VD Envrio.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified
Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21
december 2018 kl.8.15 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper.
Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer
endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified
Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/emissionsutfall-...
https://mb.cision.com/Main/9805/2705785/967288.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.