Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-18

Scandinavian Enviro Systems: Enviro påminner om virtuellt informationsmöte inför extra bolagsstämma

Inför den extra bolagsstämman i Scandinavian Enviro Systems (Enviro) kommer bolaget att som tidigare meddelats, arrangera ett virtuellt informationsmöte där aktieägare samt representanter för kapitalmarknaden också kan ställa frågor. Informationsmötet kommer att hållas den 2 mars 2021, kl. 16.00 och deltagare som önskar ställa frågor och få dem besvarade under mötet måste skicka in dessa i förväg.

Som bolaget tidigare kommunicerat kräver de undertecknade slutgiltiga avtalen som ligger till grund för det strategiska partnerskapet med Michelin godkännande vid extra bolagsstämma innan de kan träda i kraft. Orsaken är att Michelin i kraft av sitt stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part. För att underlätta för aktieägarna och kapitalmarknaden att utvärdera avtalen och dess effekter för Enviro, kommer bolaget i enlighet med vad som tidigare kommunicerats att arrangera ett virtuellt informationsmöte för ägare och kapitalmarknaden före den extra bolagsstämman.

Det virtuella informationsmötet äger rum den 2 mars kl. 16.00. Vid mötet kommer representanter för bolaget och dess styrelse att kunna svara på frågor om avtalen med Michelin men framför allt informera om vilka möjligheter partnerskapet innebär för Enviros expansion framåt. Bolaget kommer därvid också att redogöra för hur det ser på utvecklingen av den globala marknaden för återvunna material från uttjänta däck samt vilka möjligheter denna medför. En sammanställning av de viktigaste punkterna i denna redogörelse kommer att skickas ut till kapitalmarknaden i form av en pressrelease i direkt anslutning till det virtuella mötet.

Kallelse till nämnda extra bolagsstämma har publicerats separat den 16 februari och återfinns på bolagets hemsida via följande länk: https://www.envirosystems.se/app/uploads/Kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-Scandinavian-Enviro-Systems-2021-02-.pdf

Kallelsen innehåller detaljerad information om det virtuella informationsmötet, inklusive uppgifter om hur man kan delta. Observera att den som vill få frågor avseende avtalen besvarade vid informationsmötet, behöver skicka in dessa i förväg. Ytterligare information om hur detta skall gå till återfinns också i kallelsen.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se             
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se 

Författare Cision