Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Scandinavian Enviro Systems: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr.
556605-6726, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020
klockan 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg.
Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK FÖR SPRIDNING AV
CORONAVIRUSET

Vid tiden för utfärdandet av denna kallelse bedömer
Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av coronaviruset
(COVID-19) är mycket hög. För att minska den allmänna smittorisken är
den nuvarande rekommendationen från myndigheten att undvika
folksamlingar och trängsel.

Bolaget lägger stor vikt vid dess aktieägares och personals
välbefinnande samt aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter
på årsstämman. Med anledning av detta kommer bolaget att vidta
följande säkerhetsåtgärder i syfte att minska risken för spridning av
coronaviruset på årsstämman:

· Årsstämman kommer att vara så effektiv och koncis som möjligt.
· Aktieägarna ges möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman
per post.

· Bolaget planerar också att ge aktieägare möjlighet att kunna följa
årsstämman live via web-utsändning. Denna planerade utsändning är
dock betingad stämmans godkännande för närvaro av gäster utan
rösträtt. De aktieägare som följer utsändningen har inte möjlighet
att rösta eller ställa frågor under denna utsändning. Gällande
röstning på avstånd så hänvisas till avsnitten "Poströstning" samt
"Ombud och fullmaktsformulär" nedanför. Instruktioner till den
planerade utsändningen kommer att finnas bland övriga
stämmohandlingar på bolagets hemsida, www.envirosystems.se senast tre
veckor före stämman.

Bolaget vill understryka att aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning har möjlighet att undvika att närvara vid årsstämman
personligen och i stället utöva sin rösträtt per post (se avsnittet
"Poströstning" nedan) alternativt utse ett ombud som kan rösta för
deras räkning (se avsnittet "Ombud och fullmaktsformulär" nedan).
Bolaget rekommenderar poströstning för alla som uppvisar
sjukdomssymptom eller som har varit i kontakt med personer som
uppvisar sjukdomssymptom eller som tillhör en riskgrupp.

Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt
svår att bedöma och bolaget följer utvecklingen noggrant. Om
ytterligare ändringar rörande årsstämman behöver vidtas kommer
information om detta att publiceras på bolagets webbplats,
www.envirosystems.se.

RÄTT ATT DELTA OCH anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 13 maj 2020; samt

(ii) senast samma dag, onsdagen den 13 maj 2020, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Herkulesgatan 1K, 417 01 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet
biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan.
Antalet biträden får högst vara två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före onsdagen den 13 maj 2020, då sådan
införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att
delta i stämman. Observera att detta förfarande även kan gälla
beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa
investeringssparkonton (ISK).

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman per post. Vid
poströstning ska aktieägare använda det formulär för poströstning och
följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets
webbplats, www.envirosystems.se. Observera att poströster måste vara
bolaget tillhanda på den adress som anges i poströstningsformuläret
senast fredagen den 15 maj 2020.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två
eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till
en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats
av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om
sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att
underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på Scandinavian Enviro Systems AB, Att. Urban Folcker,
Herkulesgatan 1K, 417 01 Göteborg senast fredagen den 15 maj 2020.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av styrelsens ordförande.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut
a. om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, samt

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning

14. Valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer
för övriga ersättningar till styrelsen

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

16. Avslutande av årsstämman.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, har inför årsstämman bestått av Stefan Winström
(ordförande samt utsedd av/representerandes Pegroco Holding AB),
tillika ordförande i valberedningen), Lennart Persson (utsedd
av/representerandes sig själv), Stig-Arne Blom (representerandes av
Conatum AB och sig själv) samt styrelseordförande Alf Blomqvist.
Övriga aktieägare som, enligt valberedningens principer, haft
möjlighet att utse en representant i valberedningen har tackat nej
till denna möjlighet. Valberedningen har presenterat följande förslag
till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alf Blomqvist väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 1.000.000 (1.651.000) kronor varav
250.000 (1.026.000) kronor till styrelsens ordförande och 125.000
(125.000) kronor till övriga styrelseledamöter. Föregående års
arvoden innehåller en på extrastämma godkänd justering av
ordförandens arvode.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

Det förslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sju (7) (tidigare sex (6)) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Det föreslås vidare att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Alf Blomqvist,
Stefan Tilk, Peter Möller, Jan Bruzelius, Björn Olausson, Nina
Macpherson och Sander Vermeulen. Lennart Persson har ställt sin plats
som styrelseledamot till förfogande. Valberedning föreslår att Nina
Macpherson och Sander Vermeulen väljs till nya styrelseledamöter.
Alf Blomqvist, Stefan Tilk, Peter Möller, Jan Bruzelius och Björn
Olausson föreslås till omval. Vidare föreslås att Alf Blomqvist väljs
till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Nina Macpherson

Nina Macpherson (född 1958) har en bakgrund inom Ericsson-koncernen
mellan 1996 och 2018. Där arbetade hon som chefsjurist och
styrelsens sekreterare mellan 2011 och 2018. Dessförinnan arbetade
Nina bland annat som advokat på Rydin & Carlsten Advokatbyrå. Nina
har också ett antal styrelse-och förtroendeuppdrag. Hon är idag bland
annat styrelseledamot i Scania AB, Traton SE och ledamot i
Aktiemarknadsnämnden. Nina har också sedan 2018 varit rådgivare åt
Enviros styrelseordförande. Bland tidigare styrelseuppdrag kan nämnas
att hon varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut och Institutet mot Mutor.

Sander Vermeulen

Sander Vermeulen (född 1972) har en bakgrund inom Michelin-koncernen
sedan 1993. För närvarande är han Vice President Marketing & Business
Development för koncernens affärsområde High-Tech Materials. I denna
roll har han utvecklat den strategiska inriktningen avseende
värdeskapande av uttjänta däck inom Michelin-gruppen. Dessförinnan
har Sander haft olika befattningar inom försäljning, marknadsföring,
affärsutveckling och inköp. Han har varit placerad i Beijing, Seoul,
Shanghai och på Michelin-gruppens huvudkontor i Frankrike. Sander är
holländsk medborgare och genom sitt kulturella intresse liksom genom
sina internationella affärsmässiga relationer talar han holländska,
engelska, franska, tyska och kinesiska.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter

Övriga ledamöter, vilka föreslås för omval intill slutet på nästa
årsstämma presenteras i bolagets årsredovisning samt på bolagets
hemsida www.envirosystems.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet
av nästa årsstämma. Revisionsbo...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.