Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Scandinavian Enviro Systems: Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 maj 2019

Vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 maj 2019
fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga
förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets
webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens
förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna
kapital uppgående till 147 398 KSEK balanseras i ny räkning och att
det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Årsstämman
beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till
styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även valdes till styrelsens ordförande.

Lennart Persson (omval)

Stefan Tilk (omval)

Peter Möller (omval)

Jan Bruzelius (omval)

Björn Olausson (nyval)

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga
revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 875 000 kronor varav 250 000 kronor
till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga
styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med
valberedningens förslag, att anta principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att
valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter
utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per sista
bankdagen i september 2019.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens
förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid
behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att
möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning
genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var
representerade cirka 14 procent av antalet röster genom personlig
närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550, ca@mangold.se, som
Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/9805/2808570/1041159.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.