Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Scandinavian Enviro Systems: Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 19 maj 2020

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 19
maj 2020.

I samband med den generella smittorisken av COVID-19 genomfördes vissa
anpassningar jämfört med tidigare årsstämmor:

· Årsstämman gjordes så kort och effektiv som möjligt
· Aktieägarna erbjöds att utöva sin rösträtt via poströstning
· Aktieägarna gavs möjlighet att följa stämman via en
live-utsändning, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor

Anföranden med möjlighet att ställa frågor hölls av styrelseordförande
Alf Blomqvist samt vd Thomas Sörensson. Dessa presentationer finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.envirosystems.se, från 20 maj
2020.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. Styrelsens
fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga
på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för
moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens
förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna
kapital uppgående till 145 480 KSEK balanseras i ny räkning och att
det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Årsstämman
beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Jan Bruzelius (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Stefan Tilk (omval)

Nina Macpherson (nyval)

Sander Vermeulen (nyval)

Lennart Persson har ställt sin plats som styrelseledamot till
förfogande.

Nina Macpherson

Nina Macpherson har bland annat en bakgrund inom Ericsson-koncernen
mellan 1996 och 2018. Där arbetade hon som chefsjurist och
styrelsens sekreterare mellan 2011 och 2018. Nina har också sedan
2018 varit rådgivare åt Enviros styrelseordförande.

Sander Vermeulen

Sander Vermeulen har en bakgrund inom Michelin-koncernen sedan 1993.
För närvarande är han Vice President Marketing & Business Development
för koncernens affärsområde High-Tech Materials.

Sedan april äger Michelin 20% av bolagets aktier. I april
offentliggjorde båda bolagen avsikten till ett strategiskt samarbete,
varav en riktad emission på cirka 32,5 MSEK i Enviro har genomförts.
Till följd av att Michelin nu äger 20 procent av aktierna i bolaget
har de beretts möjlighet att utse en representant i styrelsen. Som
tidigare kommunicerats avser bolagen även att upprätta ett
partnerskap avseende:

·
Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros
pyrolysteknologi

· Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att
industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att
beslutas vid ett senare datum

· Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro
Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga
revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 1 000 000 kronor varav 250 000
kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga
styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Vidare beslutade bolagsstämman, att ändra bolagsordningens § 4
innebärande att både aktiekapitalets och antalets aktiers lägsta och
högsta gräns ändras enligt följande: "Aktiekapitalet skall vara lägst
23 000 000 kronor och högst 92 000 000 kronor. Antalet aktier skall
vara lägst 575 000 000 och högst 2 300 000 000.".

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med
valberedningens förslag, att anta föreslagna principer för utseende
av valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare om att fastställa principer för arvodering
av styrelsens ledamöter. I den mån stämmovald styrelseledamot utför
arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal
upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå
enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn
av ingångna avtal.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens
förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid
behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att
möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning
genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var
representerade av cirka 32 procent av antalet röster genom personlig
närvaro, fullmakter och poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550,
ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/9805/3116294/1250753.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.