Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-27

Scandinavian Enviro Systems: Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 27 november 2018

Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr 556605-6726, höll idag
extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade om ändring av
bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, godkännande av
styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens § 3 innebärande att
bolagets verksamhetsbeskrivning ändras till "Bolaget skall, via helt,
delvis eller utan eget ägande, driva alternativt marknadsföra och
sälja pyrolysanläggningar för materialåtervinning samt idka handel
med anläggningarnas återvunna produkter och bedriva därmed förenlig
verksamhet.".

Vidare beslutade bolagsstämman, mot bakgrund av styrelsens förslag
till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, att ändra bolagsordningens
§ 4 innebärande att både aktiekapitalets och antalets aktiers lägsta
och högsta gräns ändras i två steg.

Den första ändringen innebär att bolagsordningens § 4 ändras till
följande: "Aktiekapitalet skall vara lägst 5 280 000 kronor och högst
21 120 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och
högst 528 000 000.".

Den andra ändringen innebär att lydelsen av § 4 i bolagsordningen
ändras i enlighet med följande: "Aktiekapitalet skall vara lägst 15
000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara
lägst 375 000 000 och högst 1 500 000 000.". Denna andra
bolagsordningsändring är villkorad av att teckning och tilldelning av
aktier och teckningsoptioner föranleder ändring av bolagsordningen.
För det fall Företrädesemissionen (se nedan) inte blir fulltecknad
ska lägsta gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i
bolagsordningen anpassas till det totala aktiekapitalet och antalet
aktier i bolaget efter emissionen samt det högsta aktiekapitalet och
antalet aktier i bolagsordningen multipliceras med en faktor
motsvarande fyra gånger de lägsta gränserna för aktiekapitalet och
antalet aktier i bolagsordningen efter emissionen.

Godkännande av beslut om emission av aktier och teckningsoptioner
(units)

Bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut från den 26
oktober 2018 om emission av aktier och teckningsoptioner med
företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen ska genomföras i form av utgivande av s.k.
units.

Företrädesemissionen innebär att bolagets befintliga aktieägare äger
rätt att teckna units varvid en (1) befintlig aktie i bolaget ger en
(1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1)
unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och två (2)
teckningsoptioner av serie 2018/2019. Avstämningsdag för
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna units
i Företrädesemissionen är fredagen den 30 november 2018.

Teckningskursen per unit är 0,80 SEK, motsvarande en teckningskurs om
0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

Företrädesemissionen innebär emission av högst 264 038 280 nya aktier
och högst 264 038 280 teckningsoptioner. Vid fullteckning tillförs
bolaget initialt ett belopp om cirka 105,6 MSEK (före
emissionskostnader) och bolagets aktiekapital ökar med högst 10 561
531,20 SEK.

Teckningsperiod för teckning av units är från och med tisdagen den 4
december 2018 till och med tisdagen den 18 december 2018.

Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna
är från och med 2 september 2019 till och med 13 september 2019.
Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för
bolagets aktier enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista under
perioden från och med 15 augusti 2019 till och med 29 augusti 2019.
Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,40 SEK eller högre än 1,00
SEK, vilket innebär att bolaget kan vid fullteckning som lägst
erhålla cirka 105,6 MSEK och som högst cirka 264 MSEK vid full
teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed kan
aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 10 561 531,20 SEK.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier. Bolagets aktiekapital får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en
utspädning om 20 procent av aktiekapitalet i bolaget.

För mer detaljerad information om besluten hänvisas till kallelsen
till bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som
tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.envirosystems.se. Ett prospekt avseende emissionen kommer att
offentliggöras före teckningsperiodens början.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Scandinavian Enviro
Systems AB Certified Advisor på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Enviro
Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
North regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl.
19:25 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av
däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget
säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och
driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk,
Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20
personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North
med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/kommunike-fran-e...
http://mb.cision.com/Main/9805/2684589/953476.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.