Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-14

Scandinavian Enviro Systems: Scandinavian Enviro Systems AB (publ) publicerar tillägg till prospekt

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har
upprättat ett tillägg till det prospekt avseende "Inbjudan till
teckning av units i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)" som
godkändes av Finansinspektionen den 28 november 2018 och
offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en
del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det
offentliggörande som gjordes av Bolaget den 12 december 2018 där
Bolaget offentliggjorde att de har tecknat en avsiktsförklaring
("MoU") om samarbete ("Joint Venture") med det amerikanska bolaget
EE-TDF Cleveland LLC.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att
finnas tillgängligt på Enviros hemsida (www.envirosystems.se
(https://www.envirosystems.se/sv/)) och Mangolds hemsida
(www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörande av detta Tilläggsprospekt har
gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller
teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2
kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt
att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 18
december 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske
skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Enviro, Box 556 91,
102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det
datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten
stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Mangold. Investerare
som har tecknat units genom förvaltare ska kontakta sina förvaltare
gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli
bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier
behöver denne ej vidta några åtgärder.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se

Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper.
Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer
endast att ske genom prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för
materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en
internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på
en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö
möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning.
Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att
driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål
säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper
kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila
resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg
och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i
Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First
North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified
Adviser. www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/scandinavian-env...
https://mb.cision.com/Main/9805/2701256/963636.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.