Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-28

Scandinavian Enviro Systems: Scandinavian Enviro Systems offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller
"Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner genom utgivande av s.k. units i Bolaget
("Företrädesemissionen"), vilket har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/) samt på
Mangold Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se.

· Teckningsperioden avseende Företrädesemissionen löper från och med
den 4 december 2018 till och med den 18 december 2018.

· Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North mellan den 4
december 2018 och den 14 december 2018.

· Prospekt, teaser, anmälningssedlar och annan information om
Företrädesemissonen kommer att hållas tillgängliga på
www.envirosystems.se och www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se (%20urban.folcker@envirosystems.se)

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 551, är Enviros Certified
Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Enviro
Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
november 2018 kl. 17:25 CET.

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Enviro
och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper.
Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enviro kommer
endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer,
finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och
är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som
har offentliggjorts av Enviro på Bolagets webbplats. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider
mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA
och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Enviro aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Enviro lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av
däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget
säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och
driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk,
Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20
personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North
med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser.
www.envirosystems.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/scandinavian-env...
http://mb.cision.com/Main/9805/2685388/954085.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.