Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-20

Scandinavian Health Innovations AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden januari-mars 2021

Januari-mars 2021 (jämfört med januari-mars 2020)

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 871 TKR (2 270 TKR), en ökning med cirka 26 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 038 TKR (-529 TKR).
 • Soliditeten uppgick till 43 procent (25 procent).
 • Kassaflödet från den löpnade verksamheten för perioden uppgick till 2 502 TKR (-896 TKR).
 • Resultat per aktie -0,4 SEK (-0,2 SEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolagsverket registrerade Scandinavian Health Innovations riktade emission om 5 MKR vilket ökade antalet B-aktier med 442 478.
 • Scandinavian Health Innovations AB förvärvar 45,0 % av kapitalet och 62,1 % av rösterna i Holistic Health Academy International AB. Betalning sker genom emittering av 246 727 B-aktier till ett värde av 8,40 SEK per styck i Scandinavian Health Innovations AB samt 225 000 SEK kontant.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SHIs dotterbolag Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering, delger målsättningar för perioden 2021-2025 och beslutar om spridningsemission.
 • SHIs Head of Growth blir COO på portföljbolaget Natural Shop.
 • SHIs portföljbolag Natural Shop avger verksamhetsuppdatering och presenterar målsättningar för åren 2021-2025.
 • SHIs portföljbolag Organic Brands avger verksamhetsuppdatering och framtida målsättningar för perioden H2 2021-2025.
 • SHIs portföljbolag Holistic Health Academy avger verksamhetsuppdatering och framtida målsättningar för perioden 2021-2025.

VD kommentar

Nu är det 14:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt. Aldrig tidigare har jag haft starkare framtidstro om samtliga våra portföljbolag och detsamma gäller därmed vår aktieportföljs värdeutveckling kommande kvartalen. De investeringar och kostnader som tagits av portföljbolagen och SHI under Q4 2020 och Q1 2021 ser vi nu ger tydliga resultat i form av ökad tillväxt. Att 2021 kommer bli vårt bästa år hittills råder det ingen tvekan om. Med de dialoger som vi för gällande förvärv i kombination med portföljbolagens målsättningar för året har vi goda möjligheter att slå flera rekord kommande kvartal.
Låt mig vara tydlig och repetera: Jag anser att detta är den i särklass mest intressanta tiden sedan starten att vara aktieägare i Scandinavian Health Innovations. Detta år har vi oerhört mycket att se fram emot som jag är övertygad om kommer ha en mycket positiv påverkan på portföljbolagens tillväxttakt och marknadsvärden.
Ovanstående är ett utdrag från VDs kommentar som återfinns i sin helhet på sida 3 i bifogad rapport.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapporten för perioden april-juni 2021 publiceras den 19 augusti 2021.

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021, kl. 08.30.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55

Författare Cision