Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Scania: Kallelse till årsstämma i Scania AB

Aktieägarna i Scania AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 11
juni 2014 kl 14:00 i Marcus Wallenberg-Hallen, Scania i Södertälje.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 4 juni 2014,

dels anmäla sig senast onsdagen den 4 juni kl 16:00 till bolagets
kontor under adress Scania AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98
Stockholm, per telefon 020-23 96 70 eller via Scanias webbplats
www.scania.com/se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt
eventuellt medföljande antal biträden, dock högst två.

Kallelsen till årsstämman bifogas i sin helhet med detta
pressmeddelande. Från och med onsdagen den 14 maj 2014 hålls
kallelsen tillänglig på Scanias webbplats www.scania.com/se och i
Post- och Inrikes Tidningar (www.bolagsverket.se). Att kallelse skett
annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet onsdagen den 14 maj
2014.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden.

9. Frågor från aktieägarna.

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för utdelning.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

13. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

14. Beslut om incitamentsprogram 2014.

15. Förslag om val av styrelse och revisorer m.m.:

a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.

b) Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter.

c) Val av styrelsens ordförande, vice ordförande, övriga
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

d) Fastställande av arvode åt revisorerna.

16. Beslut om valberedning.

17. Beslut om särskild granskning.

18. Stämmans avslutande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Erik Ljungberg,
kommunikationsdirektör, tel. 073 988 35 57.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar
för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del
av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar
Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög
tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är
verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning
och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i
Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl
komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen
till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2
miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scania/r/kallelse-till-arsstamma-i-scania-ab,c...
http://mb.cision.com/Main/209/9584639/244350.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.