Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 september 2022

Juli-september i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 941 (2 982) tkr, +66%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 765 (-8 622) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,13) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 718 (-9 156) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 58,4 (63,3)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 28% och nådde 10 592 (8 304) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 34%.

Januari-september i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 927 (7 802) tkr, +66%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 713 (-27 926) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,46) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 873 (-27 792) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,3 (57,8)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 39% och nådde 30 172 (21 768) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 45%.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den totala försäljningen ökade med 66% (+55% rensat för valutaeffekter). Försäljningen på den viktiga USA-marknaden ökade inom området hudcancer i kvartalet med 279% (+209% i lokal valuta). Försäljningen i Tyskland ökade i kvartalet med 58% (50% i lokal valuta).
 • FDAs expertpanels rekommendation i linje med SciBase - behåll högsta kraven för godkännande av alla nya instrument för att analysera hudlesioner.

 • Övergripande vetenskapliga resultat som visar de skadliga effekter från vanliga tvättmedel på hudbarriären hos möss presenterades vid World Immune Regulation Meeting (WIRM) i Davos, Schweiz. Studien, som ännu inte är publicerad, utfördes av SIAF (CH), CK-CARE (CH), SciBase (SE) och Sean N. Parker Allergy and Asthma research institute vid Stanford (USA). Studien visar att vanliga hushållstvättmedel stör hudbarriärens integritet hos möss.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Samarbetsavtal tecknat med Johnson &Johnson Consumer Health för att utveckla ett hudbarriär screeningverktyg för spädbarn.

 • Ny studie visar att Nevisense signifikant förbättrar amerikanska läkares beslutfattande utöver beslut baserade på dermatoskop.

 • Ny artikel publicerad på nature.com som diskuterar EIS som ett potentiellt kliniskt mått på hudbarriärens integritet.

 • En valberedning inför årsstämma 2023 har utsetts.

Okt
-september

Juli Jan Rullande jan
-september -september -dec

KONCERNEN 2022 2021 2022 2021 12 mån 2021
Nettoomsättning, tkr 4 941 2 982 12 927 7 802 16 852 11
727
Bruttomarginal, % 58,4% 63,3% 63,3% 57,8% 60,9% 56,1%
Soliditet, % 72,5% 86,8% 72,5% 86,8% 81,8% 82,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,38 0,15 0,38 0,15 0,22 0,21
Likvida medel, tkr 34 014 78 34 014 78 34 014 65
270 270 607
Kassaflöde från den -9 718 -9 -29 873 -27 -41 583 -39
löpande verksamheten, tkr 156 792 501
Resultat per aktie (före -0,13 -0,13 -0,40 -0,46 -0,61 -0,67
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 0,57 1,24 0,57 1,40 0,90 1,13
kr
Genomsnittligt antal 68 475 68 68 475 60 68 465 62
aktier, tusental 475 827 739
Antal utestående aktier, 68 475 68 68 475 68 68 475 68
tusental 475 475 475
Aktiekurs vid periodens 3,70 4,88 3,70 4,88 3,70 5,52
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 10 592 8 304 30 172 21 38 196 29
styck 768 792
Genomsnittligt antal 20 17 19 17 19 17
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08.00 CET.

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO.

Tel +46 70 341 34 72

För mer information vänligen kontakta:
Simon Grant, VD SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com  (simon.grant@scibase.com )

Certified Advisor (CA):.

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Författare Cision