Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 juni 2018

April - juni siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 1 571 (2 046) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -10 298 (-11 746) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-1,42) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 119
(-11 044) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 58,2 (34,2)%.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 18% och
nådde 4 304 (5 232)stycken. Försäljningen till återkommande kunder
minskade med 7%.

Januari - juni siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 3 510 (3 801) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -19 955 (-23 358) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,20 (-2,82) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 801
(-23 025) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 51,7 (30,6)%.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 10% och
nådde 8 438 (9 328)stycken. Försäljningen till återkommande kunder
ökade med 5%.

Viktiga händelser under kvartalet

· I perioden presenterades en stor och viktig uppdatering av
Nevisense där bland annat behovet av en referensmätning tagits bort,
den tidigare mest komplexa delen av ett Nevisense-test. Detta
effektiviserar mätproceduren och gör Nevisense mycket enklare att
lära sig och använda. Det är en mycket viktig förbättring i
användarvänlighet och gör produkten mycket lättare att integrera i en
dermatologikliniks patientflöde.

· Årsstämma 2018 hölls den 16 maj.
· Den första artikeln av amerikanska forskare med Nevisense
publicerades av Svoboda, Rigel et al i SKIN, The journal of cutaneous
medicine

Viktiga händelser efter kvartalet

· Vid FOBI-mötet i juli i München presenterades den uppgraderade
versionen av Nevisense för första gången. Prof. Axel Hauschild
presenterade även Nevisense vid en workshop med nästan 100 besökare.

juli-jun
apr jan-jun Rullande jan-dec
-jun
KONCERNEN 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning, tkr 1 571 2 046 3 510 3 801 6 568 6 859
Bruttomarginal, % 58,2% 34,2% 51,7% 30,6% 46,8% 35,4%
Soliditet, % 92,0% 87,2% 92,0% 87,2% 89,9% 90,5%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,15 0,09 0,15 0,11 0,11
Likvida medel, tkr 85 60 974 85 231 60 974 85 231 110 015
231
Kassaflöde från den -10 -11 044 -19 801 -23 025 -40 955 -44 180
löpande verksamheten, tkr 119
Resultat per aktie (före -0,62 -1,42 -1,20 -2,82 -3,09 -5,00
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 5,76 8,38 5,76 8,38 7,80 13,63
kr
Genomsnittligt antal 16 8 285 16 618 8 285 10 576 8 493
aktier, tusental 618
Antal utestående aktier, 16 8 285 16 618 8 285 16 618 16 618
tusental 618
Aktiekurs vid periodens 6,45 19,08 7,45 19,08 7,45 7,80
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 4 304 5 232 8 438 9 328 15 814 16 704
styck
Genomsnittligt antal 20 21 20 22 20 21
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA).
Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer
information finns på www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2596405
http://mb.cision.com/Main/12371/2596405/894541.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.