Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

SciBase: Kommuniké från årsstämma i Scibase Holding AB (publ) den 16 maj 2019

SciBase Holding AB (publ) höll årsstämma den 16 maj 2019 i Stockholm.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning samt beslut om vinstdisposition och
ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag så att 135 443 035 kronor överfördes i ny räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets
angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvoden åt styrelsen och revisor ska utgå i
enlighet med enligt följande:

· Arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och
150 000 kronor till extern styrelseledamot som inte är anställd av
större aktieägare i Bolaget.

· Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande
godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens
förslag.

Val av styrelse och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja
Tord Lendau (omval), Thomas Eklund (omval), Diana Ferro (omval) samt
Thomas Taapken (omval) som styrelseledamöter.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
valdes som revisor (omval). Det noterades att Magnus Lagerberg skulle
utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning
inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får användas för
strategiska förvärv, och får ske med eller utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant
och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal
aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier
som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler,
ska vara högst 1 661 810.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72 E-post: michael.colerus@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 16
maj 2019 klockan 19.00.

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan
hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att
hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få
hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest
dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen
orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall
av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som
utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för
utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk
dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för
detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer.
Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet.
Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska
studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har
Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för
sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA
(PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com
.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scibase/r/kommunike-fran-arsstamma-i-scibase-...
https://mb.cision.com/Main/12371/2815852/1046798.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.