Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet (januari - mars) 2020

Pressmeddelande
29 april 2020, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det första kvartalet
(januari - mars) 2020
Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

ETT STARKT FÖRSTA KVARTAL ? BEGRÄNSAD PÅVERKAN AV COVID-19

JANUARI ? MARS 2020

* Rörelseresultatet EBITA* ökade med 37% jämfört med föregående år till
70,8 Mkr (51,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 14,6% (12,3). Den
organiska EBITA*-tillväxten totalt för koncernen var +12,1%, varav
+0,4% från valutaeffekter.
 
* Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 484,4 Mkr (422,2). Den
organiska tillväxten inom affärsområdena Water & Energy var -3,2% i
kvartalet, för Special Infrastructure Solutions +18,4%, och för
Property Technical Services ?5,4%. Totalt för koncernen var den
organiska omsättningstillväxten +1,1 %.
 
* Resultat efter förvärvskostnader men före finansiella poster (EBIT)
ökade med 116 % och uppgick till 68,8 Mkr (31,8).
 
* Resultat före skatt ökade med 158% och uppgick till 68,5 Mkr (26,5).
 
* Periodens resultat efter skatt för koncernen, uppgick till 52,0 Mkr
(20,2), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 52,0 Mkr
(19,3).
 
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr
(57,6), motsvarande en kassagenerering om 71,5% (110,8).
 
* Resultat per stamaktie efter avdrag för minoritet och utdelning till
preferensaktier uppgick till 1,60 Kr (0,52).   
* Resultat per stamaktie efter utspädning, avdrag för minoritet och
utdelning till preferensaktier, uppgick till 1,59 Kr (0,52).

KOMMENTAR GÄLLANDE PÅVERKAN AV COVID-19

Covid-19 har haft en begränsad påverkan på Sdiptechs försäljning och
resultat under det första kvartalet. Trots att vi har upplevt förskjutna
leveranser i vissa av våra affärsenheter till följd av lokala restriktioner
under mars, var koncernens sammantagna resultat starkt. Den nuvarande
globala osäkerheten är påtaglig och vi är ödmjuka inför att uttala oss om
framtiden. För närvarande, den 29 april 2020, levererar koncernen cirka 85%
av planerade ordrar och i takt med lättnader i restriktioner planerar vi
för att leverera ikapp senarelagda ordrar. Utifrån vår kännedom om
dagsläget ser vi ingen anledning till att revidera våra tillväxtmål om en
organisk vinsttillväxt om 5?10 procent för såväl 2020 som på längre sikt.

VD KOMMENTAR:
ETT STARKT FÖRSTA KVARTAL, VISSA FÖRDRÖJDA LEVERANSER TILL FÖLJD AV
PANDEMIN ? SDIPTECH STÅR VÄL RUSTAT MED ETT GOTT KASSAFLÖDE OCH EN STABIL
ORDERINGÅNG

Vi kan summera en god start på 2020, trots rådande omständigheter.
Nettoomsättningen ökade med 15 procent under kvartalet. Samtidigt steg
EBITA* med 37 procent till 70,8 Mkr (51,8), motsvarande en EBITA*-marginal
om 14,6 procent (12,3). Den organiska EBITA-tillväxten var 12,1 procent,
varav 0,4 från valutaeffekter.

MARKNADSLÄGET ? Ett relativt stabilt första kvartal
Under de första månaderna av 2020 har mycket kretsat kring coronapandemin i
alla marknader där vi är verksamma. Covid-19 har dock haft en begränsad
påverkan på Sdiptechs försäljning och resultat under det första kvartalet.
Trots att vi har upplevt störningar i vissa av våra affärsenheter till
följd av lokala restriktioner avseende begränsad rörlighet, var koncernens
sammantagna resultat starkt med en organisk omsättningstillväxt om 1
procent och en organisk EBITA-tillväxt om 12 procent.

Under det första kvartalet fortsatte de allra flesta av våra affärsenheter
att leverera med full kapacitet och med god efterfrågan, trots pandemin.
Våra planer för affärskontinuitet, till exempel genom att öka lagren av
kritiska komponenter som vi initierade redan i början av året, fick god
effekt. I vissa delar av verksamheten har försäljningen till och med varit
starkare, exempelvis inom tillverkning av desinfektionsmedel samt underhåll
av kyla i livsmedelsbutiker. Ett annat område som påverkats positivt är
krypterad desktop- och mobilkommunikation, där efterfrågan har ökat i takt
med att fler arbetar på distans.

De störningar som vissa affärsenheter har upplevt relaterade till pandemin
har huvudsakligen handlat om begränsningar för fältarbetare och
servicetekniker som behöver kunna röra sig fritt i samhället för att utföra
sitt arbete. I Sverige, som är vår största marknad, har detta varit ett
begränsat problem, men i delar av Europa har de lokala restriktionerna
varit väsentligt hårdare och inneburit att vi, liksom branschen i stort,
fått uppleva förseningar av bokade leveranser. I dessa verksamheter har vi
därför genomfört åtgärder för stabilisering på kort sikt, exempelvis
korttidsarbete och generella kostnadsreduktioner, som har anpassats till
respektive verksamhet och det land de verkar i.

DAGSLÄGET ? Snarare förskjutningar än förlorade affärer  
För Sdiptech innebär störningar på grund av pandemin i huvudsak
förskjutningar i leveranser då det är restriktioner kring rörelsefriheten
som primärt påverkar oss snarare än tappade affärer eller förlorade kunder.
Våra kunder ansvarar för samhällsviktig infrastruktur och är generellt sett
stabila och välfinansierade. Vi ser att efterfrågan på våra erbjudanden är
relativt opåverkad av pandemin och vi förbereder oss för att leverera ikapp
de uppkomna förseningarna när restriktionerna så tillåter.

VD:arna i våra enheter gör ett fantastiskt arbete med att säkerställa
medarbetares hälsa och fortsatta produkt- och serviceleveranser till våra
kunder, trots svårigheterna på vissa marknader där rörligheten är mycket
begränsad. Centralt har vi ett team som är dedikerade till att uppdatera
våra affärsenheter med den senaste informationen från myndigheter, samt
stödja vid beslut och åtgärder när förutsättningar snabbt förändras. Vi har
infört nya nyckeltal som följs upp på veckobasis för att övervaka och
proaktivt identifiera konsekvenser av pandemin och vi har en mycket god
visibilitet i utvecklingen av varje enskild affärsenhet.

Per den 29 april så är situationen i koncernen enligt följande:

* I Sverige levererar vi idag drygt 90 procent av planerade ordrar.
* I Storbritannien, där restriktionerna fortfarande ger märkbara
störningar, är motsvarande nyckeltal cirka 70 procent.
* I Tyskland och Österrike börjar lättnader i de hårda restriktionerna
märkas och vi har successivt börjat återuppta senarelagda leveranser.
I dessa marknader levererar vi för närvarande sammanlagt cirka 85
procent av planerade ordrar.
* I Norge, med kunder huvudsakligen inom kommunal vattenrening, är
leveranser opåverkade om för närvarande 100 procent.

Totalt sett över våra 32 enheter upplever sex av tio idag mindre störningar
eller är helt opåverkade av Covid-19. Vi har en stark finansiell ställning
med ett gott kassaflöde och väl tilltagna kreditfaciliteter som gör att vi
klarar att driva våra verksamheter även i en osäker omgivning. Våra 32
verksamheter i varierande segment ger en bra riskspridning.

UTSIKTER ? Svårprognosticerat läge, men vi står väl rustade
Det är naturligtvis omöjligt att förutspå när restriktionerna för att
begränsa pandemin kommer att upphöra, eller delvis mildras, och hur
återhämtningen kommer att se ut. Den nuvarande globala osäkerheten är
påtaglig och vi är ödmjuka inför att uttala oss om framtiden. Vi är
positiva beträffande utsikterna på längre sikt, men det är högst sannolikt
att försäljning och resultat för det andra kvartalet kommer att påverkas av
effekter från Covid-19. Vi kan dock konstatera att vår affärsmodell är väl
lämpad för att effektivt hantera perioder med större osäkerhet. Tack vare
vår decentraliserade struktur kan vi lokalt för respektive verksamhet fatta
snabba beslut nära kunder, personal och leverantörer. Om behov för åtgärder
uppstår kan dessa skräddarsys i varje affärsenhet utefter den specifika
situationen och anpassas till rådande regler och lokala stöd från
myndigheter.

Utifrån vår kännedom om dagsläget ser vi ingen anledning till att revidera
våra tillväxtmål om en organisk vinsttillväxt om 5?10 procent för såväl
2020 som på längre sikt. Vi fortsätter att ha vårt sikte inställt på vårt
årliga förvärvsmål om 90 Mkr EBITA. Vi har ingen ambition att invänta ett
annat marknadsläge eftersom kärnan i vår verksamhet är att förvärva och
utveckla välskötta nischbolag med produkter och tjänster inom
infrastruktursektorn. Efterfrågan på dessa bolags produkter är fortsatt
stark, även i en lågkonjunktur, och vi ser fram emot att kunna välkomna
fler lönsamma verksamheter till gruppen under året.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna de nya aktieägare som har
tillkommit till Sdiptech. Jag vill även rikta ett extra stort tack till
alla våra dedikerade medarbetare för ert engagemang och starka insatser
under dessa extraordinära tider. De senaste veckorna har jag sett många
goda exempel på hur medarbetare på olika sätt anpassat sig till det nya
läget, samarbetat och löst svåra utmaningar. Dessa insatser otroligt
viktiga då våra produkter och tjänster är samhällsviktiga och vi har ett
ansvar att se till att dessa lösningar fortsätter att fungera.

Jakob Holm
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är
Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se
<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=W9H81u9VeYQpIoJQJfHlNr9ZoXken......

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.