Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

SealWacs: SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2019

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger
härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Sammanfattning perioden januari - mars 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -477 kSEK (-541)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,08 SEK (-0,09)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 180 kSEK (3 927)
· Anpassning och utprovning hos svenska tillverkare långt
framskriden

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Tidigare rapporterade tekniska begränsningar nu avhjälpta
· Validering av sensorsystemets funktion planeras
· Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter
rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

- Sammanfattande analys av väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

· SealWacs Sensor representerar ett helt nytt sätt att
kvalitetskontrollera bottensvetsarna vid tillverkning av plastpåsar
på rulle, vilket nödvändiggör att användarna måste ändra sina
produktionsrutiner. SealWacs verksamhet har under 2018 var helt
inriktat mot att färdigställa ett fungerande larmsystem och att
anpassa och prova ut sensorsystemet hos ett antal svenska
tillverkare.

· Ett komplett egenutvecklat sensor- och larmsystem har nu varit
installerat och i funktion i löpande produktion under 2018 och under
första kvartalet 2019.

· Ett antal problem med tekniken identifierades tidigt under
utprovningen, såsom påverkan av vibrationer i produktionslinjen,
instabilitet i signalen och problem med larmsignalen. Samtliga dessa
problem har lösts på ett tillfredställande sätt.

· Den 6 februari meddelade SealWacs i pressmeddelande att arbetet
ännu inte kommit så långt att det gått att visa på en problemfri och
lönsam drift för producenterna. Pressmeddelandet från Bolaget
informerade om att systemet fungerar helt enligt kravspecifikationen
men att det ännu inte klarade de frekventa bytena av material och
produktionsinställningar, som ofta är fallet hos tillverkarna.

· Vidare informerades om att utprovningen hade visat att vid
produktion av plastpåsar med relativt hög inblandning av återvunnet
material blir signalen från svetsen inte tillräckligt stark för att
åstadkomma den pålitlighet som krävs och att detta problem kommer att
begränsa användningen av sensorn i nuläget.

· Det fortsatta utvecklingsarbetet har lett fram till att båda dessa
problem har kunnat lösas på ett tillfredställande sätt. Fortsatt
utprovning av ett uppgraderat sensorsystem klarar en betydligt högre
inblandning av återvunnet material och har heller inga svårigheter
med byten av material och produktionsinställningar.

· Resultaten av den fortsatta utprovningen har varit så uppmuntrande
att det nu planeras för en validering av systemets funktion, hos den
tillverkare som Bolaget haft ett nära samarbete med under det sista
året.

· Oklart om den utprovning hinner genomföras redan innan årets
semester. I annat fall är planen att den ska ske snarast efter denna.

· Bolaget konstaterar att möjligheterna att anskaffa ytterligare
kapital är beroende av att den pågående utprovningen faller väl ut
och att tillverkarna gör bedömningen att den nya tekniken tillför
väsentliga värden i deras verksamhet.

· I den fas Bolagets verksamhet befinner sig drar den väsentligt
lägre kostnader än tidigare

· Bolaget har erhållit ett positivt granskningsutlåtande beträffande
den svenska patentansökan. Patent har ännu inte beviljats.

- Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av
utvecklingsarbetet för snart 4 år sedan, har samtliga besvarats på
ett positivt sätt och lett fram till en patentsökt innovativ teknisk
lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunnat
mötas. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den
största utmaningen i arbetet. Det är viktigt i det här sammanhanget
att påpeka att utvecklingsarbetet har lett fram till patenterbar och
helt unik teknologi och en innovation med verklig uppfinningshöjd.

Slitagetester har genomförts, i samarbete med två olika svenska
tillverkare av plastpåsar på rulle. Testerna har visat att sensorn
kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas
för i produktion. Sensorn kommer heller inte att påverka den löpande
produktionen eller utrustningen på något sätt.

Under en period har arbetet fokuserat på att färdigställa ett
fungerande larmsystem som ska fungera ihop med den inkopplade
sensorn.

Verksamheten har under det senaste året i stor utsträckning inriktats
mot att anpassa sensor + larm till tillverkarnas produktionsprocesser
och styrsystem. SealWacs har hela tiden räknat med att detta skulle
vara en tidskrävande process, som ingår i utprovningen av det
kompletta sensorsystemet i syfte att fastställa gränser för godkända
respektive underkända svetsfogar.

Ett komplett system har utvärderats på den svenska marknaden hos några
av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. Bolaget har
tidigare meddelat att det är först när anpassningen till
tillverkarens processer har genomförts tillfredställande, när det går
att konstatera att sensor och larmsystem fungerar väl tillsammans,
när utprovning av gränser för godkända och underkända larm har
fastställts, när eventuella problem har åtgärdats och det kan
konstateras att användningen minskar kassationsproblemen, som
produkten kommer att introduceras bredare på marknaden.

Anpassningsarbetet och utprovningen är nu långt framskridet. Men ännu
har det inte gått att övertyga de potentiella kunderna om nyttan med
den nya tekniken. Hos en tillverkare har problemet, fram till mitten
av februari månad 2019, varit att sensorn inte fungerat som det är
tänkt, vid frekventa byten av material och andra
tillverkningsparametrar. Vid högre inblandning av återvunnen plast
visade sig sensorsignalen vara för svag för att det skulle gå att
detektera problem med svetsen. Sedan dess har arbetet fortgått med
att hitta rätt förutsättningar för användning av sensorsystemet.
Efter det att Bolagets tekniker identifierade problemen och lyckades
lösa dessa, har den fortsatta utprovningen fungerat utan avbrott.
Sensorn detekterar i dess nuvarande form signaler från ett betydligt
större urval av material än tidigare och klarar utan problem de
frekventa bytena av material och tillverkningsparametrar.

Därmed planerar nu tillverkaren för ett validering av tekniken, i
syfte att säkerställa att sensorsystemet klarar de krav tillverkaren
har ställt på produkten.

- SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden
vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har
noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest
lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som
redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Genom att
marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser
plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar,
kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå.
SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta
dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till
slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare
av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att
det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till
ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på
produkten. Förutom att få kännedom om tillverkarnas önskemål
beträffande presentationsformat, larmsignaler eller direktstop, etc.
behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de
normala tillverkningsrutinerna. Efter mer än ett års anpassnings- och
utprovningsarbete har vi kommit till insikt om hur svårt det är att
lösa dessa problem.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är
gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. I
sammanhanget är det viktigt att påpeka att utvecklingen snabbt går
mot införandet av miljövänliga nedbrytbara plastmaterial.
Tillverkningsprocessen är emellertid identisk för plastpåsar i dessa
material som för tidigare typer av material. Tusentals tillverkare
agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer
eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av
plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att
bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa
tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja
till "OEM-tillverkarna", kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt
risktagande från SealWacs sida.

-

Fördelar med SealWacs sensor
· SealWacs Sensor erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt
kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle
· Metoden upptäcker undermåliga svetsfogar i realtid
· Omfattande utredningsarbete, produktionsstopp och omgörningsarbete kan
reduceras till ett minimum
· Kassationskostnaderna minskar radikalt
· SealWacs produkt kommer vid normal marknadsprissättning erbjuda goda
täckningsbidrag
· Global marknadsföring kan riktas mot en fåtal tillverkare av
svetsstationer

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs
produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på
svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som
varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och
att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa
kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av
svetsstationen.

Göteborg den 24 maj 2019

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i jan - mar jan - dec
sammandrag
Belopp i kSEK 2019 2018 2018
Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -477 -541 -2 5973 07624 449
Rörelseresultat -477 -541 -2 597

Resultat från - - -
finansiella poster
Resultat före skatt -477 -541 -2 597

Skatt - - -
Periodens resultat -477 -541 -2 597

Resultat per aktie -0,08 -0,09 -0,42
före utspädning, SEK
Resultat per aktie -0,08 -0,09 -0,42
efter utspädning,
SEK
Genomsnittligt antal 6 160 540 6 160 540 6 160 540
aktier

Balansräkning i sammandrag...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.