Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-19

Seamless Distribution AB: Resultat för Seamless Distribution ABs (publ) (under namnändring till Invuo Technologies AB ("Se...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG,
SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
PRESSMEDDELANDET.

Resultat för Seamless Distribution ABs (publ) (under namnändring till
Invuo Technologies AB ("Seamless") företrädesemission för vilken
teckningsperioden avslutades den 14 december 2017, visar att 21 183
620 aktier, motsvarande 36.05 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 2 136 030 aktier mottagits för
teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed har
företrädesemissionen tecknats till 39,70 procent. Genom nyemissionen
kommer Seamless att tillföras cirka 42 miljoner kronor före avdrag
för emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerade som ägare i Seamless på
avstämningsdagen den 28 november 2017 hade företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Seamless
erhölls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigade till
teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 1,80 SEK per aktie.
Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om
tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter beräknas distribueras den 19 december 2017. Tecknade
och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den
22 december 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Seamless aktiekapital att öka med 11
659 825,00 kronor till 41 042 477,50 kronor och det totala antalet
aktier kommer att öka med 23 319 650 aktier till totalt 82 084 955
aktier, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket omkring den 27 december 2017 och de nya
aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med omkring den
första veckan i januari 2018. Sista dagen för handel med betalda
tecknade aktier ("BTA") är omkring den 29 december 2017. De nya
aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas
registreras hos Bolagsverket omkring den 27 december 2017 och de nya
aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli
föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med omkring första
veckan i januari 2018.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2017 kl.
08:50.

För ytterligare information kontakta:
John Longhurst, VD, e-post: john.longhurst@seamless.se
Martin Schedin, Finanschef, martin.schedin@seamless.se, +46 8 564 878
00

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Seamless. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder
kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till
allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Seamless kommer endast att ske
genom det prospekt som Seamless har offentliggjort den 28 november
2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA"), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Seamless har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och
system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två
huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som
tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av
e-produkter.

www.seamless.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seamless-distribution-ab/r/resultat-for-seamle...
http://mb.cision.com/Main/4815/2417638/768953.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.